UPP Olaines OÜ Uzņēmuma neauditētie konsolidētie finanšu rezultāti

Vadības ziņojums par 2021. gada 3 mēnešiem

Galvenā informācija

UPP Olaines OÜ (turpmāk – uzņēmums) tika izveidots, lai finansētu, iegūtu un pārvaldītu nekustamā īpašuma investīcijas Olaines loģistikas parkā: (ēkas un zemes), kas atrodas “Šarlotes”, Olaines novads, Olaines pagasts, Latvija , Kadastra Nr.8080003 0029, reģistrēts Olinas pagasta zemesgrāmatu nodaļā Nr.5439. Uzņēmums tika dibināts 24.08.2017. Un tam nebija saimnieciskās darbības līdz 2017. gada 15. decembrim, kad tas iegādājās saldētavu Olaines Logistics Park.

Direktoru padomei nav zināmas tendences, šaubas, prasības, saistības vai notikumi, kuriem varētu būt būtiska ietekme uz Sabiedrības perspektīvām periodā pēc pārskata perioda beigām attiecībā uz šiem finanšu pārskatiem ārpus parastās uzņēmējdarbības.

UPP Olaines OÜ darbojas uz nepārtrauktības principa.

Finanšu komentāri par 2021. gada pirmo ceturksni

Neto īres ienākumi 3 mēnešu periodā no 2021. gada bija 198 600 eiro (2020. gada 3 mēneši: 657 214). Pamatdarbības peļņa 3 mēnešu periodā no 2021. gada bija 562 109 eiro (2020. gada 3 mēneši: 619 887). Neto ienākumi 3 mēnešu periodā no 2021. gada bija 303 501 euro (2020. gada 3 mēneši: 358561).

Uzņēmuma vienīgā uzņēmējdarbība ir ienākumu no nomas savākšana, Olaines īpašumu pārvaldīšana un saistību apkalpošana pret aizdevējiem un investoriem. Saistības ietver fiksētas likmes subordinētās obligācijas un ieguldījumu aizdevumu, kura cenu nosaka arī procentu likmju mijmaiņas līgums. Runājot par ieņēmumiem, uzņēmums no cienījamiem īrniekiem gūst trīskāršu fiksētu īres ienākumu, kas tiek fiksēts ar vidēja termiņa līgumiem, bet ir pakļauts salīdzinājumam. Uzņēmuma ekonomiski stabilā rakstura dēļ ir jābūt nozīmīgam notikumam vispārējā ekonomikā vai uzņēmuma uzņēmējdarbībā, lai tas varētu būtiski ietekmēt uzņēmuma finanšu rezultātus.

Izmaiņas nomas līgumos

2021. gada 15. janvārī nomas līgums beidzās ar SIA Plesko Real Estate, kas iznomāja 1573 kvadrātmetrus lielu noliktavu un biroju ēku.

READ  Latvijas regulators izsniedz brīdinājumu par Lielbritānijā reģistrētu uzņēmumu / rakstu / Eng.lsm.lv

15. dienaDesmitais 2021. gada martā beidzās nomas līgums ar Premier Restaurants Latvia SIA, kas iznomāja 2382 kvadrātmetrus lielu noliktavu un biroju ēku.

Pulksten 18Desmitais 2021. gada janvārī ar NNL LV SIA tika noslēgts jauns nomas līgums uz 5 gadiem. NNL LV SIA iznomās 2663 kvadrātmetrus lielu noliktavu un biroju ēku. Uzņēmums sniedz 3PL pakalpojumus pazīstamiem klientiem no Baltijas valstīm, piemēram, Premia un Maxima.

16. dienaDesmitais 2021. gada aprīlis Nomas līgums ar Girtekos Logistikos SIA ir pārskatīts, un SIA Girtekos Logistikos iznomās papildu 1 177 kvadrātmetrus lielu noliktavu un administratīvo ēku.

Izmaiņas nomas līgumos būtiski neietekmēs grupas ienākumus 2021. gadā, izņemot 1Iela 2021. gada ceturksnis, kad tiek piegādātas sākotnējās vienības.

Izmaiņas United Partners Group loģistikas ieguldījumu struktūrā

2021. gada martā United Partners Group OÜ pārstrukturēja savu loģistikas ieguldījumu turēšanas struktūru. Tiešā mātes sabiedrība iepriekš bija United Partners Property OÜ, kas pārvaldīja arī United Partners grupas mājokļu attīstības investīcijas. Sākot ar 2021. gada martu, United Partners Group O loģistikas ieguldījumu kontrolakciju sabiedrības, ieskaitot uzņēmumu, tagad ir tiešā holdinga uzņēmuma UPP Logistics Properties O holdinga īpašumā, kas savukārt pieder United Partners Property OÜ. Pārstrukturēšanas mērķis bija izveidot atsevišķas administratīvās vienības Apvienoto partneru grupai un loģistikas ieguldījumiem.

Galvenie finanšu rādītāji un finansiālais stāvoklis 2021. gada 3 mēnešu periodā

(Eiro) 2021. gada pirmais ceturksnis 2020. gada pirmais ceturksnis
Neto īres ienākumi 600198 657214
Pamatdarbības peļņa 562 109. 619887
Peļņas periods 303501 329 107
(Eiro) 31.03.2021 31.03.2020
Ieguldījumu īpašums 31320000 30909000
Procentus nesoši aizdevumi 27156360 28 226 632
Procentu aizdevumi, atskaitot akcionāru aizdevumu 24214332 25278332
(Eiro) 2021. gada pirmais ceturksnis 2020. gada pirmais ceturksnis
Neto peļņas norma (Kopējie ienākumi par periodu / neto īres ienākumi) 50,6% 49%
ROA (Neto peļņa par periodu / vidējie kopējie aktīvi periodā) 0,94% 1,04%
DSCR (Pamatdarbības un procentu maksājumi par aizdevumiem ar procentu likmi) 1,1 1,2
READ  Minimālā alga 15 ASV dolāru apmērā nav tikai taisnīga. Tā ir laba ekonomika Mazāk apmaksāts

Direktoru padome un uzraudzības padome

UPP Olaines OÜ valdē ir viens loceklis: Marko Tali, valdes priekšsēdētājs.

UPP Olaines O padomes sastāvā ir trīs locekļi: Marts Toomings, Tarmo Rootmens un Hallars Loogma.

Direktoru padomes un padomes locekļiem nav piešķirta atlīdzība vai citi pabalsti.

Uzņēmumā nav citu darbinieku, izņemot direktoru padomes un uzraudzības locekļus.

Saīsināti konsolidētie starpperioda finanšu pārskati

Saīsināts konsolidētais visaptverošo ienākumu starpposma pārskats

(Eiro) NB 2021. gada pirmais ceturksnis 2020. gada pirmais ceturksnis
Neto īres ienākumi 5 600198 657214
Neto īres ienākumi 600198 657214
Vispārējie un administratīvie izdevumi (38 089) (37327)
Pamatdarbības peļņa 562 109. 619887
Finanšu ienākumi / (izmaksas) (258608) (290780)
Peļņa pirms ienākuma nodokļa 303501 329 107
Ienākuma nodoklis 0
Peļņas periods 303501 329 107
Kopējie ienākumi par periodu 303501 329 107

Saīsināts konsolidētais starpposma finanšu stāvokļa pārskats

(Eiro NB 31.03.2021 31.03.2020
Nauda un tās ekvivalenti 671494 534344
Pircēju un pasūtītāju parādi 408 197 313568
Pašreizējais kopējais īpašums 868902 847 912
Ieguldījumu īpašums 31320000 30909000
Kopējie ilgtermiņa aktīvi 31320000 30909000
Kopējie aktīvi 32188902 31756912
Pircēju un pasūtītāju parādi 438615 379344
Atvasinātie finanšu instrumenti 331 384 448 432
Aizdevumi un aizņēmumi 6 004 064 1 004 064 1
Pašreizējo pieprasījumu kopskaits 1834 003 1 891780
Aizdevumi un aizņēmumi 6 26 092 356 27162 628
Kopā ilgtermiņa saistības 26 092 356 27162 628
Saistības kopā 27926359 29054408
kapitāls 2500 2500
Nesadalītā peļņa 043 4260 004 700 2
Kopējais akciju skaits 4262 543 2702504
Kopējais pašu kapitāls un saistības 32188902 31756912

Sims Selds

+372 5626 0107

[email protected]

  • Olaines Q1 pārskats 2021. LAT

Angelica Johnson

"Tīmekļa praktizētājs. Sašutinoši pazemīgs ēdiena entuziasts. Lepns twitter advokāts. Pētnieks."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Back to top