Latvijas augstākais diplomāts ieņem NATO augstāko amatu, sakot, ka ir nepieciešama skaidra vīzija par Krieviju | AP

Latvijas ārlietu ministrs otrdien paziņoja, ka pretendē uz NATO augstāko amatu, sakot, ka militārajai organizācijai ir vajadzīgs vienprātības veidotājs, kas ir apņēmies palielināt aizsardzības izdevumus un kam ir skaidra vīzija, kā rīkoties ar Krieviju.

NATO, visticamāk, iecels jaunu ģenerālsekretāru nākamā samita laikā Vašingtonā jūlijā. Bijušais Norvēģijas premjerministrs Jenss Stoltenbergs ir bijis augstākā alianses civilā amatpersona kopš 2014. gada. Viņa pilnvaru termiņš Ukrainas kara laikā tika pagarināts četras reizes.

Šai lapai ir nepieciešams JavaScript.

JavaScript ir nepieciešams, lai varētu lasīt augstākās kvalitātes saturu. Lūdzu, aktivizējiet to pārlūkprogrammas iestatījumos.

kAm”(6’C6 8@:?8 E@ 92G6 ba 4@F?EC:6D]z66A:?8 ba 4@F?EC:6D E@86E96C @? 2?JE@A:4[ :E’D 2 3:8 492==6?86[ 2?5 H6 ?665 2 4@?D6?DFD 3F:=56C E92E 42? H@C< H:E9 2?J 2?5 2== 2==:6D[ E@ >@G6 6G6CJ@?6 7@CH2C5 😕 E96 D2>6 5:C64E:@?[” {2EG:2? u@C6:8? |:?:DE6C zC:D;2?:D z2C:?D E@=5 C6A@CE6CD 2E }p%~ 9625BF2CE6CD]k^am

kAm~?6 @7 $E@=E6?36C8’D 492==6?86D :DE@ 96=A A6CDF256 %FC<6J[ 2=@?8 H:E9 wF?82CJ[ E@ 6?5@CD6 $H656?’D 2EE6>AE E@ 364@>6 }p%~’D ba?5 >6>36C] }p%~ @77:4:2=D 9@A6 E96 :DDF6 H:== 36 C6D@=G65 3J E96 E:>6 &]$]!C6D:56?E y@6 q:56? 2?5 4@F?E6CA2CED >66E 😕 (2D9:?8E@?]K^AM

kAmz2C:?D H2D {2EG:2’D AC:>6>:?:DE6C 7@C 2=>@DE 7:G6 J62CD – }p%~ AC676CD :ED D64C6E2C:6D 86?6C2= E@ 92G6 D6CG65:? E@A 8@G6C?>6?EA@DED – 2?5 @G6CD2H 2? :?4C62D6 😕 5676?D6 DA6?5:?8]w6 D2:5 9:D 4@F?ECJ H:== DA6?5 a]c T @7 vs! @? 5676?D6 E9:D J62C[ 23@G6 E96 @C82?:K2E:@?’D E2C86E @7 aT]k^am

kAm#FDD:2 C6>2:?D }p%~’D 9:DE@C:42= 25G6CD2CJ[ 2?5 >2?28:?8 E96 2==:2?46VD 2AAC@249 E@ |@D4@H 😀 2 >2;@C E6DE]k^am

kAm”%96 ?6IE D64C6E2CJ 92D E@ 92G6 2 4=62C G:D:@? @? E96 7FEFC6 C@=6 @7 }p%~[ 9@H :E’D 8@:?8 E@ 6IA2?5[ 9@H :E’D 8@:?8 E@ 36 H@C<:?8 E@ 4@?E2:? #FDD:2[” z2C:?D D2:5] w6 D2:5 :E’D :>A@CE2?E ?@EE@ A2?:4 H9 :=6 24

READ  ES līderi cīnās, lai vienotos par Covid ceļošanas noteikumiem

kAm”xE 😀 5@23=6[” 96 D2:5] “(6 42? 5@ :E :7 H6 2C6 42=> 3FE G6CJ 56E6C>:?65]”k^Am

kAm(:E9 #FDD:2 =@4<65 :? :ED H2C @? &[ E96 AC@46DD @7 ?2>:?8 2 ?6H D64C6E2CJ 86?6C2= 92D 364@>6 9:89=J A@=:E:4:K65] td@?:2[ {2EG:2[ {:E9F2?:2 2?5 !@=2?5 92G6 E2<6? 2? F?36?5:?8 =:?6 :? DFAA@CE @7 &<C2:?6[ 2?5 E9:D 4@F=5 >2<6 :E 5:77:4F=E 7@C @?6 @7 E96:C =6256CD E@ 86E E96 ;@3]k^am

kAm|@DE }p%~ 4@F?EC:6D 92G6 366? <66؟ E@ ?2>6 2 h@>2? E@ E96 E@AA@DE]tDE@?:2? !C:>6 |:?:DE6C z2;2 z2==2D 😀 4@?D:56C65 2 DEC@?8 42?5:52E6]s2?:D9 !C:>6 |:?:DE6C |6EE6 uC656C:66E:?8 H:E9 q:56? 😕 E96 DF >>6C[ 3FE D96 =2E6C D2:5 D96 H2D?’E CF??:?8]k^am

kAm%96 AC6D:56?E @7 E96 tFC@A62? r@>>:d:@?[ &CDF=2 G@? 56C {6J6?[ 92D CF=65 @FE 96C 42?5:524J]k^am

kAm~FE8@:?8 sFE49 !C:>6 |:?:DE6C |2C< #FEE6 :D 2=D@ 2 7C@?E CF??6C]k^Am

kAm}p%~ D64C6E2C:6D 86?6C2= 2C6 49@D6? 3J 4@?D6?DFD]%96C6 😀 ?@ 7@C>2= AC@465FC6 7@C ?2>:?8 E96>[ 2?5 5:A=@>2ED 92G6 D2:5 E92E ?@ @77:4:2= G6EE:?8 😀 4FCC6?E=J 36:?8 5@?6]k^am

kAm%96 @C82?:K2E:@?’DE@A 4:G:=:2? @77:4:2= 😀 C6DA@?D:3=6 7@C 492:C:?8 >66E:?8D 2?5 8F:5:?8 D@>6E:>6D 56=: 42E6 4@?DF=E2E:@?D 36EH66? >6>36C 4@F?EC:6D E@ 6?DFC6 E92E 4@>AC@>:D6D 2C6 7@F?5 D@ E92E 2? 2==:2?46 E92E @A6C2E6D @? 4@?D6?DFD 42? 4@?E:?F6 E@ 7F?4E:@?]k^Am

kAm%96 D64C6E2CJ 86?6C2= 2=D@ 6?DFC6D E92E 564:D:@?D 2C6 AFE :?E@ 24E:@?[ DA62<D @? 3692=7 @7 2== ?2E:@?D H:E9 @?6 G@:46 2?5 C2C6=J :7 6G6C D:?8=6D @FE 2?J >6>36C 7@C AF3=:4 4C:E:4:D>]k^am

kAm$E@=E6?36C8 92D >2?2865 E@ EC625 2 7:?6 =:?6[ C67C2:?:?8 7C@> 4C:E:4:K:?8 >6>36CD =65 3J >@C6 8@\:E\2=@?6 AC6D:56?ED 2?5 AC:>6 >:?:DE6CD =:<6 7@C>6C &]$]!C6D:56?E s@?2=5 %CF>A[ %FC<:D9 !C6D:56?E #646A %2JJ:A tC5@82? @C wF?82C:2? !C:>6 |:?:DE6C ‘:<E@C ~C32?]k^am

READ  Rašida Džonsa runā par vecāku zaudēšanu, kļūšanu par māti un "pestīšanas" atrašanu: NPR

Autortiesības 2023 The Associated Press. Visas tiesības aizsargātas. Šo materiālu nedrīkst publicēt, pārraidīt, pārrakstīt vai izplatīt bez atļaujas.

Prunella Bishop

"Radītājs. Kafijas cienītājs. Interneta cienītājs. Organizators. Popkultūras geek. TV ventilators. Lepns foodaholic."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Back to top