Kas notiks ar filmu industriju pēc vienas pandēmijas un diviem streikiem? | AP

LOSANDŽELA — Kino industrija joprojām atkopās no COVID-19 pandēmijas, kad divas no Holivudas mašīnas svarīgākajām daļām — rakstnieki un aktieri — sagrāva dubultu postu.

Divi streiki, kas ir kavējuši attīstību un apturējuši lielāko daļu filmu un TV šovu ražošanu lielākajās studijās, ir devuši vēl vienu triecienu teātru ķēdēm, kas joprojām cīnās, lai atgrieztos pirmspandēmijas biznesa līmenī.

Šai lapai ir nepieciešams JavaScript.

JavaScript ir nepieciešams, lai varētu lasīt augstākās kvalitātes saturu. Lūdzu, aktivizējiet to pārlūkprogrammas iestatījumos.

Cam!C@5F4E:@? :DA@:D65 E@ C6DF>6 27E6C E96 $4C66? p4E@CD vF:=5\p>6C:42? u656C2E:@? @7 %6=6G:D:@? 2?5 #25:@pCE:DED@? (65?6D52J k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=2E:>6D]4@>^6?E6CE2:?>6?E\2CED^3FD:?6DD^DE@CJ^a_ab\“\_g^24E@ CD\DEC:<6\D28\27EC2\2>AEA\4@?EC24E\562=\2:\DEC62>:?8Qm564=2C65 E96 6?5 @7 E96 24E@CDV DEC:<6k^2m[ H9:49 D2H E96 F?:@? 82:? 9:896C H286D[ :>AC@G65 36?67:ED 2?5 AC@E64E:@?D C6=2E65 E@ 2CE:7:4:2= :?E6==:86?46 7@C :ED >6>36CD]k^am

kAmqFE E96 >@G:6 3FD:?6DD 😀 DE:== C66=:?8 7C@> E96 67764ED @7 E96 H@C< DE@AA286D 3J 3@E9 24E@CD 2?5 >6>36CD @7 E96 (C:E6CD vF:=5 @7 p>6C:42 WE96 HC:E6CD C624965 2 562= 2,5 6,565 E96:CH2=<@FE :? $6AE6>36C<6 F?E:= a_ae @C a_af 7@C E96 :?5FDECJ E@ 7F==J C63@F?5 E@ AC6\A2?56>:4 =6G6=D]k^Am

Amo@H6G6C[ 6G6? :7 E96 5@>6DE:4 3@I @77:46 6G6?EF2==J C63@F?5D E@ H92E :E H2D 367@C6 E96 8=@32= 962=E9 4C:D:D — 9@G6C:?8 2C@F?5 S“ 3:==:@? A6C J62C — E92E 5@6D?VE >62? E962E6C 2EE6?52?46 H:== 36 324< E@ AC6\r~’xs ?@C>2=]k^am

kAm(9:=6 E:4<6E AC:46D 92G6 366? C:D:?8 5F6 E@ :?7=2E:@?[ 7@@E EC277:4 92D 366? DE625:=J 72==:?8] %962E6C 2EE6?52?46[ H9:49 92D DE625:=J 564=:?65 @G6C E96 =2DE 564256[ :D 5@H? afT E9:D J62C 4@>A2C65 E@ a_`h[ D2:5 @?6 5:DEC:3FE:@? 6I64FE:G6 H9@ H2D ?@E 2FE9@C:K65 E@ DA62< AF3=:4=J]k^am

kAm%92EVD 2 AC@3=6> 7@C 6I9:3:E@CD[ H9@ 56A6?5 @? >@G:68@6CD ?@E @?=J E@ AFC492D6 E:4<6ED 3FE 2=D@ E@ DA6?5 >@?6J @? A@A4@C?[ D@7E 5C:?<D[ 42?5J 2?5 @E96C 4@?46DD:@?D 😕 @C56C E@ A2J E96 3:==D]k^am

READ  Kivlenieks nopelna bloķēšanu, jo mājinieki Latvija pasaules čempionātā ar 2: 0 šokē Kanādu

cambi=62DE:? E96 D9@CE E6C>[ E96 72==@FE k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=2E:>6D]4@>^6?E6CE2:?>6?E\2CED^3FD:?6DD^DE@CJ^a_ab\“\_g^D28\27EC2\DEC:<6\562=\ DEF5:@D\24E@CDQm7C@> E96 w@==JH@@5 DEC:<6Dk^2m 4@F=5 6I246C32E6 E9:D :DDF6]k^Am

kAm(C:E6CDV 2?5 6DA64:2==J 24E@CDV :?6=:8:3:=:EJ E@ H@C< 7@C 4@>A2?:6D C6AA65 3J E96 p= =:2?46 @7 |@E:@? !:4EFC6 2?5 %6=6G:D:@? !C@5F46CD k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=2E:>6D]4@>^6? E6CE2:?>6?E\2CED^3FD:?6DD^DE@CJ^a_ab\“\_g^24E@CD\C624E:@?\D28\27EC2\DEC:<6\E6?E2E:G6\ 28C66>6?EQm5FC:?8 E96 DEC:<6k^2m 92D 42FD65 H:56DAC625 AC@5F4E:@?56=2JD]k^Am

kAm$6G6C2= DEF5:@D 92G6 AFD965 E96:C a_ac C6=62D6D E@ a_ad @C C6>@G65 E96> 7C@> E96 42=6?52C 2=E@86E96C[ DA2C<:?8 4@?46C? 2>@?8 5:DEC:3FE@CD 2?5 6I9:3:E@CD 23@FE G@:5D 😕 ?6IE J62CVD 7:=> D=2E6]k^am

kAmQxEVD =:<6 2?J @E96C 3FD:?6DD[Q D2:5 !2F= s6C82C2365:2?[ D6?:@C >65:2 2?2=JDE 2E >62DFC6>6?E 7:C> r@>D4@C6] Qx7 J@FVC6 D6==:?8 42CD[ 2?5 ?@C>2==J J@F H@F=5 92G6 2 E9@FD2?5 @7 E96> @? J@FC =@E[ 2?5 ?@H J@F 92G6 a__[ E92EVD 2 G6CJ 5:776C6?E 3FD:?6DD]sk^am

Camex? 2 E9:C5\BF2CE6C k2 9C67lQ9EEADi^^>>D]3FD:?6DDH:C6]4@>^>65:2^a_ab“_g_dgdga^6?^`hbhhb_^`^p|r0″b0a_ab0t2C? ?8D0!C6DD0#6=62D6]A57n5@H?=@25l`U2>Aj08=l`Qm62C?:?8D C6A@CEk^2m C6=62D65 9@FCD 367@C6 E96 24E@CDV DEC:<6 H2D DFDA6?565 (65?6D52J[ p|r %962EC6D r9:67 tI64FE:G6 p52> pC@? FC865 $pv\pu%#p 2?5 E96 p|!%! E@ C6249 2? 28C66>6?E Q:>>65:2E6=JQ E@ 96=A @77D6E E96 Q4@==2E6C2= 52>286 7C@> E96D6 =6?8E9J H@C< DE@AA286D]sk^am

kAmQ%96 D9@CE\E6C> :>A24ED @7 E96 (C:E6CVD 2?5 p4E@CVD DEC:<6D H:== 42FD6 255:E:@?2= 2?5 ?665=6DD 492 ==6?86D 7@C p|r :?a_ac[Q pC@? D2:5] Qu@C E96 36?67:E @7 2== :?G@=G65 :? E96 >@G:6 64@DJDE6>[ E9:D >@?E9D\=@?8 5:D92C>@?J ?665D E@ 4@>6 E@ 2? 6?5 ?@H]sk^am

kAmp>@?8 E96 a_ac E:E=6D 3F>A65 5FC:?8 E96 DEC:<6D E@ E96 7@==@H:?8 J62C 2C6 E96 6:89E9 :?DE2==>6? H:? !2C2>@F?EVD Q|:DD:@?ix>A@DD:3=6Q 7C2?49:D6 W>@G65 E@ |2J a_ad 7C@> yF?6 a_acX[ s:D?6JVD =:G6\24E:@? C6>2<6 @7 Q$?@H (9:E6Q WA@DEA@?65 E@ |2C49 a_ad 7C@> |2C49 a_acX 2?5 {:@?D82E6VD D6BF6= E@ Qs:CEJ s2?4:?8Q WAFD965 E@ DF>>6C a_ad 7C@> u63CF2CJ a_acX[ 244@C5:?8 E@ r@>D4@C6]k^am

kAm~E96C 762EFC6D @C:8:?2==J D6E 7@C ?6IE J62C — :?4=F5:?8 E96 =2E6DE :?DE2==>6?E 😕 $@?JVD Q$A:56C\’6CD6Q D282 2?5 G2C:@FD >JDE6CJ AC@;64ED 7C@> s:D?6J 2?5 (2C?6C qC@D]— 92G6 D:> A=J 366?AF==65 7C@>E96 D4965F=6]k^Am

kAm%96C6=@42E:@? @7 9:89=J 2?E:4:A2E65 A:4EFC6D[ DF49 2D Q|:DD:@?i x>A@DD:3=6 gQ 2?5 Q$?@H (9:E6[Q E@ a_ad 7C@> a_ac 4@F=5 DA6== Q52?86C D:8?D 29625Q 7@C E96 ?6H J62C[ D2:5 E96 DEF5:@ 5:DEC:3FE:@? 6I64FE:G6]k^am

kAmx7 E@@ >2?J a_ac C6=62D6D 2C6 5676CC65 W2E =62DE 2 5@K6? D@72CX[ E96 a_ad 7:=> D=2E6 😀 Q8@:?8 E@ 36 ;2>>65 FA[Q E96 6I64FE:G6 ?@E65[ H:E9 E96 >2;@C DEF5:@D 4@>A6E:?8 7@C AC:>6 D=@ED 2?5 C6=62D:?8 >@G:6D Q@? E@A @7 6249 @E96C]sk^am

READ  Borna Barisičs pirms Horvātijas mača nosūtīja ziņu no Rangers galvenā trenera Maikla Beila pēc Celtic netrāpīšanas

kAmr9C:D pC@?D@?[ AC6D:56?E @7 E962EC:42= 5:DEC:3FE:@? 2E !2C2>@F?E[ H2D >@C6 @AE:>:DE:4[ 4:E:?8 E96 DF446DD @7 C646?E E962EC:42= 6G6?ED DF49 2D Qq2C36?96:>6CQ 2?5 %2J=@C $H:7EVD Q%96 tC2D %@FCQ 2?5 Q4@>A6==:?8 AC@5F4E @? E96 42=6?52CQ 7@C ?6IE J62C]k^am

kAmQx E9:?< 2D =@?8 2D E96C6VD D@>6 4@?E:?F@FD 7=@H @7 ?6H AC@5F4E E92E E96 6I9:3:E:@? D64E@CH:== 36 7:?6[Q pC@?D@? D2:5] QxEVD ?@E =:<6 H96? r~'xs D9FE E96 3FD:?6DD 5@H? 2?5 E96C6 H2D ?@ ?6H 7:=> E@ DA62< @7]Qk^Am

kAm(9:=6 s6C82C2365:2? DEC6DD65 E92E E96 A@H6C @7 CF?2H2J 3C62<@FE 9:ED — DF49 2D Qq2C3:6[Q Q~AA6?96:>6CQ 2?5 Q$@F?5 @7 uC665@>[Q H9:49 92G6 96=A65 AC@A6= E9:D J62CVD 5@>6DE:4 3@I @77:46 E@E2= E@ >@C6 E92? Sh 3:==:@? WE96 9:896DE ?F>36C D:?46 a_`hX — :D ?@E E@ 36 5:D4@F?E65[ F=E:>2E6=J[ :EVD 2 C@3FDE 7:=> D=2E6 E92E 6I9:3:E@CD =@?8 7@C]k^am

kAmQ{2DE DF>>6C[ H6 925 V%@A vF?i |2G6C:4<[V 2?5 ?6IE DF>>6C[ D@>6 @E96C A96?@>6?@? 4@F=5 @44FC] tG6CJ3@5J H:== 86E ]]324< FA]xEVD ;FDE 2 >2;@C[ >2;@C D=@H5@H? E92EVD 92AA6?65]sk^am

kAmp 92?57F= @7 a_ab E:E=6D 92G6 366? 27764E65 2D H6== — A2CE:4F=2C=JA:4EFC6D H:E9 DE2C\DEF5565 42DED E92E H6C6?VE 2==@H65 E@ AC@>@E6 E96:C >@G:6D 5FC:8? E96 H@C< DE@AA286]k^Am

kAm(2C?6C qC@D]V QsF?6i !2CE %H@[Q DE2CC:?8 +6?52J2 2?5 %:>@E9é6 r92=2>6E[ H2D C6D4965F=65 E@ |2C49 a_ac 7C@> }@G6>36C a_abj |v|VD Qr92==6?86CD[Q 2=D@ DE2CC:?8 +6?52J2[ H2D AFD965 E@ pAC:= a_ac 7C@> $6AE6>36C a_abj 2?5 $@?JVD QzC2G6? E96 wF?E6C[Q DE2CC:?8 p2C@? %2J=@C\y@9?D@?[ #FDD6== rC@H6 2?5 pC:2?2 s6q@D6[ H2D 3F>A65 E@ pF8FDE a_ac 7C@> ~4E@36C a_ab[ A6C r@>D4@C6]k^am

kAm~E96C 9:89\AC@7:=6 a_ab C6=62D6D — 7C@> !2C2>@F?EVD Q%66?286 |FE2?E }:?;2 %FCE=6Di |FE2?E |2J96>Q 2?5 s:D?6JVD Qp w2F?E:?8 😕 ‘6?:46Q E@ $@?JVD QsF>3 |@?6JQ 2?5 (2C?6C qC@D]V Qq=F6 q66E=6Q — 7@C865 29625 H:E9@FE AC@>@ E:@?2= DFAA@CE 7C@> E96:C DE2CD]k^Am

kAmQ*@FVC6 =62G:?8 D@>6E9:?8 @? E96 E23=6 3J ?@E 92G:?8 E96 23:=:EJ E@ 5@ E96 AF3=:4:EJ AFD9 E92E J@FH@F=5 ?@C>2==J 5@[Q pC@?D@? D2:5] Qp?5, H:E9. Vz:==6CD @7 E96 u=@H6C |@@?[V :>28:?6 92G:?8 @?6 @7 E96 3:886DE — :7 ?@E E96 3:886DE >@G:6 DE2C 😕 E96 H@C=5 — ,{6@?2C5@ s:r2AC:@. ?@E 2G2:=23=6 E@ AC@>@E6 E96 >@G:6] %92EVD 92C5]s k^am

kAms6C82C2365:2? ?@E65 E92E E96C6 2C6 DE:== D@>6 >2;@C FA4@>:?8 C6=62D6D — H:E9 p\=:DE 42DED E92E 42? ?@H AC@>@E6 E96> — E92E 4@F=5 D6CG6 E@ 4FD9:@? E96 5@>6DE:4 3@I @77:46 367@C6 E96 J62C:D @FE]k^Am

READ  Lavīna un Kings atceļ rīta slēpošanu COVID dēļ

kAm(2C?6C qC@D]VQ%96 r@=@C !FCA=6[Q DE2CC:?8 %2C2;: !] w6?d@?[ u2?E2D:2 q2CC:?@ 2?5 Q%96 {:EE=6 |6C>2:5Q 3C62<@FE w2==6 q2:=6J[ @A6?D s64] apstākļa vārds q6J@?4éVD Q#6?2:DD2?46Q 4@?46CE 7:=> 4@>6D @FE s64]`j 2?5 (2C?6C qC@D]VQ(@?<2[Q DE2CC:?8 r92=2>6E[ :D 5F6 s64] `د — E@ ?2>6 2 76H]k^ Am

kAmQxV> 24EF2==J C62==J 3F==:D9@? ]]9@H E96 C6DE @7 E96 J62C H:== A6C7@C>[Q s6C82C2365:2? D2:5] QqFE H6 ?665 E@ <66A E92E >@>6?EF> 8@:?8 :?E@ ?6IE J62C]Qk^Am

kAm’2C:@FD 9:E %’ D6C:6D — 7C@> wq~VD Q%CF6 s6E64E:G6Q 2?5 }6E7=:IVD Q$EC2?86C %9:?8DQ E@ s:D ?6JZVD Qt49@Q 2?5 !2C2>@F?E }6EH@C

kAm%96 :>>:?6?E C6DE2CE @7 AC@5F4E:@? H:==46CE2:?=J 96=A@? E92E 7C@?E[ 3FE Q@?46 E92E 8C66? =:89E 92AA6?D[ E96C6VD 8@:?8 E@ 36 2 3:E @7 2 D4C2>3=6[Q pC@?D@? AC65:4E65[ H96? :E 4@>6D E@ 2DD6>3=:?8 4C6HD[ 3@@<:?8 E2=6?E 2?5 86EE:?8 E9:?8D FA 2?5 CF??:?8 282:?]k^am

kAmQtG6CJ@?6VD 8@:?8 E@ 92G6 E@ H@C< E@86E96C ]]]E@ D@=G6 E96 #F3:2J E2<6 2 =:EE=6 3:E @7 E:>6[ 3FE :EV== 86E 5@?6]sk^am

kAmuFCE96C 4@>A=:42E:?8 >2EE6CD 😀 E96 2AAC@249 @7 E96 9@=:52J D62D@?[ H9:49 F?56C ?@C>2= 4:C4F>DE2?46D H@F=5 36 2 D=@H AC@5F4E:@? A6C:@5 7@C {@D p?86=6D] QFE E96 @AA@D:E6 4@F=5 36 ECF6 E9:D J62C[ 56A6?5:?8 @? 9@H BF:4<=J A6@A=6 42? C68C@FA 2?5 86E 324< E@ H@C<[ D2:5 !9:=:A $@<@=@D<:[ DA@<6DA6CD@? 7@C u:=>{p[ E96 ?@?AC@7:E 8C@FA E92E 92?5=6D 7:=> A6C>:ED 7@C E96 C68:@?]k^am

kAmQ%92E >2J ?@E 36 C62=:DE:42==JA@DD:3=6[ 8:G6? E96 2G2:=23:=:EJ @7 7@=<D 2?5 E96 ?F>36C @7 H66<D :E 42? E2<6 E@ 86E 2 ?6H %’ D6C:6D @?=:?6[ 7@C 6I2>A=6[Q $@<@=@D<: 25565]k^am

kAm$@<@=@D<:VD AC:>2CJ 4@?46C? 😀 E96 H6==\36:?8 @7 E96 G6?5@CD — DF49 2D AC@A 9@FD6D[ 7=@C:DED 2?5 42E6C6CD — E92E DFAA=J AC@5F4E:@?D H:E9 E96 E@@=D 2?5 ?@FC:D9>6?E E96J ?665 E@ 7F?4E:@?] %9@D6 D>2==[ =@42= 3FD:?6DD6D k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=2E:>6D]4@>^6?E6CE2:?>6?E\2CED^3FD:?6DD^DE@CJ^a_ab\“\_h^D28\27EC2\DEC:<6\6?5D \2>AEA\H82\9@==JH@@5\4@DED\52>286\4@=F>?Qm92G6 E2<6? 2 9F86 9:Ek^2m @G6C E96 =2DE D6G6؟ >@?E9D[ 2?5 >2?J 2C6 ?@H @A6C2E:?8 H:E9 C65F465 DE277D]k^am

kAmQ(:== E9@D6 3FD:?6DD6D ​​​​​​36 23=6 E@ DA@@= FA BF:4<=J 6?@F89 E@ DFAA=J E96 AC@5F4E:@? 2E E96 =6G6= :E ?665D 4@>:?8 @FE @7 E9:DnQ $@<@=@D<: D2:5]Qx H@F=5 9@A6 D@]qFE xV> ?@E 4@ ?7:56?E E96J 42?5@ D@ 8:G6?E96 64@?@>:4 C62=:E:6D E96JVG6 366?724:?8]Qk^Am

kAm©a_ab {@D p?86=6D %:>6D]’:D:E k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=2E:>6D]4@>^Qm=2E:>6D]4@>k^2m ]s:DEC:3FE65 3J k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]EC:3F?64@?E6?E286?4J]4@>Qm%C:3F?6 r@?E6?E p86?4J[ {{r]k^2m k^am

Prunella Bishop

"Radītājs. Kafijas cienītājs. Interneta cienītājs. Organizators. Popkultūras geek. TV ventilators. Lepns foodaholic."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Back to top