Kā “Karalis Līrs” un “ET” iedvesmoja Benu Kingsliju sadraudzēties ar citplanētieti jaunajā filmā “Jules” | tētis

Savā jaunajā filmā “Jules” Bens Kingslijs atveido Miltonu, vientuļu vecu vīru Pensilvānijas mazpilsētā, kura klusā dzīve apgriežas kājām gaisā, kad kādu nakti acāliju krūmu vidū nolaižas kosmosa kuģis.

Tā ir filma, kas pārmaiņus ir smieklīga un sirdi plosoša. 79 gadus vecajam Kingslijam pieņemt lomu, ko piedāvāja režisors Marks Turteltaubs, bija viegls lēmums, ņemot vērā Gevina Stīklera scenārijā atpazīto maz ticamo ietekmju pāri.

Šai lapai ir nepieciešams javascript.

JavaScript ir nepieciešams, lai varētu lasīt augstākās kvalitātes saturu. Lūdzu, dariet to pārlūkprogrammas iestatījumos.

kAmQ #625:? 8 E96 D4C66? A = 2J[ x H6?E E9C@F89 D6G6C2= 5:776C6?E A6C46AE:@?D C2A:5=J[Q z:?8D=6J D2JD 😕 2? :?E6CG:6H 2 76H H66<D 4@>A=6E65 367@C6 E96 $4C66? p4E@CD vF:=5 H6?E @? DEC:<6] o $e2ce:? 8H:E9:EA@DD:3=J36:? 8 V% 96% C2865J @ 7 z:? 8 {62C[V 2?5 E96? @? A286 `_ @C “ :E EFC?65 :?E@ Vt]%]Vk^Am

kAmQxE H2D 2 G6CJ:? E6 ==: 86? E4@>3:? 2E: @? @ 7 E96 EH @[Q 96 D2JD] Q% 92E J @ F 92G6 E96 6IEC2 @ C5:? 2CJ2>3FD9[ :?E@ 2 >2?VD =:76[ @7 E96 4@>A=6E6=J F?6IA64E65 2?5 :?6IA=:423=6] qFE 2E E96 D2>6E:>6E96;FC? 6J E @ H2C5D E96 6? 5 @ 7 E92E > 2? VD =: 76[ H9:49 EC28:42==J 2=>@DE AC65:4E23=6]Qk^am

Cik dolāru ir F556? = Dž[ |:=E@?VD BF:6E =:76 @7 DA66496D ?@ @?6 =:DE6?D E@ 2E E96 4:EJ 4@F?4:=[ 2?5 9:D 52F89E6CVD 7C6EE:?8 E92E 9:D >6>@CJ 😀 D=:AA:?8[ 92D E96 6I4:E6>6?E @7 2? F?6IA64E65 G:D:E@C[ E96 D>2== 8C2J 2=:6? yF=6D[ H9@ 4@>6D :?E@ 9:D 9@FD6[ 2 D64C6E G:D:E@C E92E E96 7656C2= 8@G6C?>6?E 😀 9F?E:?8]k^am

kAmQ$@J@F92G6E96D6EH@H@C=5D[ C62=:D> 2?5 ?2EFC2=:D> 4@==:5:?8 H:E9 D@>6E9:?8 FEE6C=J ?@E BF:E6 DFA6C?2EFC2= 3FE 36J@?5 @FC ?@C>2= 6IA6C:6?46[Q z:?8D=6J D2JD] Qp? 5 7 @ C 2 492C24E6C =: < 6 |: = E @?[ H9@ A6C92AD =2>6?ED E96 724E E92E 96 92D?VE C62==J 925 2 =:76[ 7@C 9:> E@ DF556?=J 36 2>3FD965 H:E9 2? 23F?52?46 @7 @AA@CEF?:EJ :? =:76 :D 2 9F86 @AA@CEF?:EJ 7@C E96 24E@C[ 2?5 2 9F86 4@?EC2DE E@ 8@ 7C@> >2? H9@ :D 2=>@DE :?G:D:3=6 :?E@ 2 >2? H9@ 92D 366? D66? 3J E96 F?:G6CD6 2?5 G:D:E65 3J E96 F?:G6CD6]Qk^am

READ  Latvijas zinātnieki veido jaunu biodegvielu / raksts / Eng.lsm.lv

kAmQyF = 6 d[Q H9:49 @A6?65 =2DE H66<[ 2=D@ DE2CD y2?6 rFCE:? 2?5 w2CC:6E $2?D@> w2CC:D 2D y@J46 2?5 $2?5J[ 2 A2:C @7 6BF2==J 2=@?6 D6?:@CD[ +@6 (:?E6CD 2D |:=E@?VD 52F89E6C s6?:D6[ 2?5 y256 “F@? 2D yF=6D E96 2=:6?]k^am

camex? 2? 😕 E6CG:6H=:89E=J65:E657@C4=2C:EJ2? 5 = 6? 8E9[ z:?8D=6J E2=<65 23@FE 7:?5:?8 9:D H2J :?E@ |:=E@?VD D<:?[ H@C<:?8 2=@?8D:56 9:D E2=6?E65 42DE>2E6D[ 2?5 >@C6]k^am

kAm”i pD J @ F H6C6 D2J: ? 8[ |:=E@? 5@6D?VE 766= D66?] %6 ==> 6 23 @ FE 7: ? 5:? 8 J @ FC H2J:? E @ DF49 2 BF: 6E[ AC:G2E6 492C24E6C[ 2 >2? H9@ D66>D >@C6 A6CEFC365 E92E E96 2=:6? =2?565 @? 9:D 2K2=62D E92? E96 724E E92E E96C6VD 2? 2=:6? 😕 9:D 9@FD6]k^am

kAmpi p 4 @ FA = 6 @ 7 < 6JD]~? 6[ x E9:?<[ :D D@>6E9:?8 D2:5 3J — :7 x 52C6 BF@E6 w2>=6E[ ;FDE G6CJ 3C:67=J A=62D6] w6 E2 = @ 56DEJ @ 7? 2EFC6]%96C67@C6[ x[ C2E96C E92? AC@;64E :?E@ E96 42>6C2 2 492C24E6C:K2E:@?[ x 925 E@ 2=>@DE AFE E92E :?E@ C6G6CD6[ 2?5 <66A >J 2AAC@249 2?5 >J A6C7@C>2?46 2D 72:E97F= E@ |:=E@?VD =:>:E65 6IA6C:6?46]k^am

Kemp? 5[ 2D J@F D2J[ 2 >2? @7 G6CJ 76H G:D:E@CD] p? 5D @ > 6E: > 6D BF: E6 2 = @ E @ 7 H @ C5D[ 3FE E96 724E 😀 ?@ @?6VD =:DE6?:?8] $@96VD2>2? H9 @: D? 6: E96C D66? ?C962C5]p? 5E92E92DE@36A=2J65>@56DEJ]p? 5[ 3642FD6 96VD ?6:E96C D66? ?@C 962C5[ x E9:?< E92E E96 724E E96 F?:G6CD6 D66D 2?5 962CD 9:> 2?5 G:D:ED 9:>[ x 42?VE A=2J E92E] x 92G6E@A=2JE96G24FF>E92E:D3F:=E3JE92E6IA6C:6? 46]k^Am

kAm$@2G6CJ[ G6CJ H@?56C7F= 24E:?8 6I6C4:D6[ 2?5 2 H@?56C7F= 2AAC@249 E@ DE@CJE6==:?8 E92E @?6 :D?VE @7E6? @776C65]k^am

kAm”i*@F>6?E:@?65E92EE96=<@ 7 E96 7: => 96 = A65 42AEFC6 2DA64ED @ 7 E96 DE @ CJ2? 5: ED 492C24E6CD]k^Am

kAmpi ~ FC H @ ? 56C7F=5: C64E@C@7A9@E@8C2A9J Wr9C:DE@A96C}CCX 42AEFC65D@>6E9: ? 8 E92E | 2C4 2? 5 x 5: D4FDD65 62C = J @ ?](6VC6 3 @ E9 G6CJ 7 @ ? 5 @ 7 @ ? 6 @ 7 J @ FC 8C62E p> 6C: 42 ? A2: ? E6CD[ t5H2C5 w@AA6C] r 5 d @ > 6 @ 7 e96 d46? 6D @ 7 E96 9 @ FD6[ E96 H:?5@H[ E96 =:89E[ 2C6 G6CJ[ G6CJ t5H2C5 w@AA6C]k^am

READ  Latvijas pētnieki strādā pie viedajiem logiem/raksta

kAmt5H2C5 w @ AA6C H2D 2 8C62E 6IA @ ? 6? E @ 7 =: 89E[ D9256 2?5 4@=@C] p? 5 x 36 =: 6G6 E92E H6VG6 42AEFC65 D @ > 6 @ 7 E96 p > 6C: 42 ?? 6DD E92E t5H2C5 w @ AA6C 42AEFC65: ? 9:D A2:? E:? 8D]x? 2D6? D6[ E96JVC6 A2:?E:?8D 23@FE @C5:?2C:?6DD[ 3FE E96JVC6 G6CJ 4@>A6==:?8 E@ =@@< 2E] x E9:? 6? E @ 7 E9: D AC @; 64E]* @ F92G6 2? @ AA @ CEF?: EJ E @ > 2 <6 @ C5:؟ 2C:؟ 6DD:؟ E @ D @> 6E9:? 8 4 @> A6 ==:? 8]k^am

kAm’i ~ E96C E92? yF = 6 d[ H9@ 5@6D?VE DA62<[ J@F 92G6 E96 >@DE E:>6 @? D4C66? H:E9 y2?6 2D y@J46 2?5 w2CC:6E 2D $2?5J[ H9@ |:=E@? 2E 7:CDE 5@6D?VE H2?E E@ =6E <?@H 23@FE 9:D 2=:6? 8F6DE] (92E H2D: E=: <6 H@C <:؟ 8 H: E9 E96> nk^ Am

kAmpi x 925? 6G6CHH@C <65 H: E9 6: E96C @ 7 E96> 367 @ C6[ 3FE 25>:C65 E96> 7C@> 272C 8C62E=J] %96J3@E992G65:776C6? Ed <: == D]٪ 96J 3C:؟ 8 5: 776C6؟ E؟ @ E6D 2؟ 5> FD: 42 =:? DECF > 6? ED E @ E96 EC: @[ 2?5 E96J H6C6 72:E97F= E@ :E]k^am

kAmw2CC:6E:D 6>E:@? 2 == J DFAC6 > 6 = J 2CE: 4F = 2E6 2D 2? 24E @ c[ 2?5 FD65 96C H@?56C7F= C2?86 @7 6>@E:@?2= 2CE:4F=24J G6CJ 42C67F==J[ 42C:?8=J[ =@G:?8=J 2?5 7@?5=J E@ D6CG6 E96 ?2CC2E:G6] (9:49 D96 5 @ 6D 362FE: 7F == J]k^Am

kAmp? 5g2? 6[ x E9:?< y2?6 8:G6D 2 G6CJ 3C2G6 A6C7@C>2?46 3642FD6 y2?6VD D<:== D6E 😀 2D 2 4@>65:6??6] P5 D96 24EF2 == J AFE 5 @ H? 2 = @ E @ 7 96C 328 @ 7 EC: 4 62? E92E F? <:؟ 5 = J.[ 3FE 4@>65J :D G6CJ E649?:42==J 56>2?5:?8[ 2?5 D96 5:5?VE C6=J FA@? J62CD @7 3C:==:2?E E649?:42= 4@>65J D<:==] (92E D96 5: 5 H2D C6G6CE E @ 2؟ @ C5:؟ 2C:؟ 6DD 2؟ 5 2؟ 2EFC2 =: D> E92E:? EFC? H2D G6CJ E @ F49:? 8 2? 5>G:? 8[ 2?5 2E E:>6D G6CJ 2>FD:?8]k^am

kAm”i (: E9 y256 2D yF = 6D[ J@FVC6 24E:?8 ?@E ;FDE H:E9 D@>6@?6 😕 >2<6FA 2?5 4@DEF>6 2D 2? 2=:6?[ 3FE 2D 2? 2=:6? H9@ ?6G6C DA62<D]k^am

kAmpi y256 “F@? 6 > 3 @ 5: 6D2 4C62EFC6 E92E: D: ? 56D4C: 323 = 6 E @ FD 9F > 2 ? > @CE2 = D[ 2?5 2AAC@24965 E92E 492C24E6C:K2E:@? H:E9 2? 2DE@?:D9:?8 DE:==?6DD[ 2?5 2? 64@?@>J @7 86DEFC6 E@ E92E E96 D=:89E6DE >@G6>6?E @7 7246[ E96 2?8=6 @7 96C 9625[ @C 96C 6J6D 4@?G6J65 G@=F>6D]k^am

READ  Zaļās caurlaides tiek ieviestas šajās 13 Eiropas valstīs - pat ja esat tūrists

kAmx 5 @? VE 36 =: 6G6 D96 > 2 <6D 2 D:؟ 8 = 6 D @ F؟ 5:؟ E96 7: =>[ 3FE D96 5@6D >2<6 2 86DEFC6] s? 5H96? x 5:5 D66:EH:E9 2? 2F5:6 – 46 E96J 82DA65]{@G6=J.[ =@G6=J E@ H@C< H:E9 96C] (92E 2362FE: 7F = A6C7 @ C > 2? 46]K^Am

kAm”iq@E9|:=E@?2?5$2?5J92G625F=E49:=5C6?E96J5@?VE D662==E92E@7E6?]%2=<:?823@ FE A=2J: ?8 72E96C E@+@6 (: ?E6CD 2D s6?:D6[ 5@6D J@FC @H? 6IA6C:6?46 2D 2 72E96C @C D@ 6?E6C :?nk^Am

kAmpi (92E x ECJ E@ 5@ 😀 2==@H D@>6 6>A2E9J E@ 4@>6 :?E@ A=2J @? >J 3692=7[ 3FE 2E E96 D2>6 E:>6[ x 92G6 E@ 5:D2AA62C] x ECJ 2-5 C6D: DE 3C:? 8:? 8 2? JE9:? 8 @ 7 > JH? ? 2CC2E: G6:? E @ E96 DE @ CJ[ 3642FD6 x 5@?VE 36=:6G6 E92E 😀 H92E E96 2F5:6?46 ?665 @C 56D6CG6 2D 2 DE@CJE6==6C]k^am

kAmx 5:5 H2C>G6CJ>F49E@+@6VD A6C7@C>2? 46]%96C6VD @? 6 A @:? E:? E96 7: => H96C6 x E9:? J D9: CE 5FC:? 8 2 DA6649 E92E 4 @ F = 5 36 C625 2D 2 C6AC: > 2 ? 5]q642FD6 @ 7 E92E H @? 56C7F=86DEFC6 D96>256:E H6? E7C@>2 C6AC:>2? 5 E @ 2? 24E@7=@G6]k^am

kAmx E9:? D6 = G6D E @ 5 @ E92E[ 2==@H E96:C 3@5J =2?8F286 E@ 36 5:4E2E65 3J E96 492C24E6C[ :E 42? AC@5F46 D@>6E9:?8 G6CJ C62=[ 2?5 C62= C6DF=ED E92E EC2?D>:E E@ 2? 2F5:6?46 H:E9@FE 56>@?DEC2E:?8 :E]k^am

kAm © a_ab | 65:2} 6HD vC @ FA[ x?4] ‘: D: E k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]@ 4C68: DE6C]4 @ > ^ Qm @ 4C68: DE6C]4 @ > k ^ 2m]s: DEC: 3FE65 3J k2 9C67lQ9HEADF]64 @? E6? E286? 4J]4@> Qm%C: 3F? 6 r @? E6? E p86? 4J[ {{r]k^2m k^am

Prunella Bishop

"Radītājs. Kafijas cienītājs. Interneta cienītājs. Organizators. Popkultūras geek. TV ventilators. Lepns foodaholic."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Back to top