Dodot zaļo gaismu 12 valsts atveseļošanas plāniem

Eiropas Centrālās bankas (ECB) padome pieņēma lēmumu par visaptverošu rīcības plānu ar vērienīgu plānu (Skatīt pielikumu) turpināt integrēt klimata pārmaiņu apsvērumus savā politikas satvarā. Ar šo lēmumu Direktoru padome apstiprina apņemšanos sistemātiskāk atspoguļot vides ilgtspējības apsvērumus savā monetārajā politikā. Lēmums pieņemts pēc tam, kad būs pabeigts stratēģijas pārskats par laikposmu no 2020. līdz 2021. gadam, kurā ietekmei uz klimata pārmaiņām un vides ilgtspēju bija galvenā nozīme.

Klimata pārmaiņu novēršana ir globāls izaicinājums un Eiropas Savienības politiskā prioritāte. Lai gan valdībām un parlamentiem ir galvenā atbildība rīkoties klimata pārmaiņu jomā, ECB savas pilnvaras ietvaros atzīst nepieciešamību turpināt integrēt klimata apsvērumus savā politikas satvarā. Klimata pārmaiņas un pāreja uz ilgtspējīgāku ekonomiku ietekmē cerības uz cenu stabilitāti, jo tās ietekmē tādus makroekonomiskos rādītājus kā inflācija, produkcija, nodarbinātība, procentu likmes, investīcijas un produktivitāte; Finanšu stabilitāte un monetārās politikas pārnešana. Turklāt klimata pārmaiņas un oglekļa pāreja ietekmē aktīvu vērtību un risku Eiropas sistēmas bilancē, kas var izraisīt nevēlamu ar klimatu saistītu finanšu risku uzkrāšanos.

Izmantojot šo rīcības plānu, ECB palielinās savu ieguldījumu klimata pārmaiņu novēršanā saskaņā ar saistībām, kas noteiktas ES līgumos. Rīcības plāns ietver pasākumus, kas stiprina un paplašina euro sistēmas uzsāktās iniciatīvas, lai labāk ņemtu vērā klimata pārmaiņu apsvērumus, lai bruģētu ceļu izmaiņām monetārās politikas īstenošanā. Šo pasākumu plānojums būs saderīgs ar cenu stabilitātes mērķi un jāņem vērā klimata pārmaiņu ietekme uz resursu efektīvu sadali. Nesen izveidotais Eiropas Centrālās bankas Klimata pārmaiņu centrs koordinēs attiecīgās darbības Eiropas Centrālajā bankā, cieši sadarbojoties ar eiro sistēmu. Šīs darbības būs vērstas uz šādām jomām:

Monetārās politikas pārraides seku makroekonomiskā modelēšana un novērtēšana. Eiropas Centrālā banka paātrinās jaunu modeļu izstrādi un veiks teorētiskas un empīriskas analīzes, lai uzraudzītu klimata pārmaiņu un ar to saistītās politikas ietekmi uz ekonomiku un finanšu sistēmu un monetārās politikas nodošanu finanšu tirgos un banku sistēmā mājsaimniecībām un uzņēmumiem . .

READ  Kanāda gatavojas gūt labumu, jo NATO apsver iespēju apmaksāt militārās izvietošanas izmaksas

Statistikas dati klimata pārmaiņu riska analīzei. Eiropas Centrālā banka izstrādās jaunus beta rādītājus, iekļaujot attiecīgos zaļos finanšu instrumentus un finanšu iestāžu oglekļa emisiju, kā arī to pakļaušanu fiziskajam un klimatiskajam riskam. Tam sekos pakāpeniski šo rādītāju uzlabojumi, sākot ar 2022. gadu, arī saskaņā ar progresu, kas panākts ES politikā un iniciatīvās vides ilgtspējības atklāšanas un ziņošanas jomā.

Informācijas atklāšana par nosacījumu par atbilstību aktīvu iegādes nodrošinājumam. Eiropas Centrālā banka ieviesīs privātā sektora aktīvu atklāšanas prasības kā jaunu atbilstības kritēriju vai kā pamatu diferencētai attieksmei pret nodrošinājumu un aktīvu pirkšanu. Šajās prasībās tiks ņemta vērā ES politika un iniciatīvas vides ilgtspējības atklāšanas un ziņošanas jomā un tiks veicināta konsekventāka informācijas atklāšanas prakse tirgū, vienlaikus saglabājot proporcionalitāti, izmantojot pārskatītās prasības MVU. Eiropas Centrālā banka detalizētu plānu paziņos 2022. gadā.

Riska novērtēšanas iespēju stiprināšana. Eiropas Centrālā banka sāks veikt klimata stresa testus Eiropas sistēmas bilancei 2022. gadā, lai novērtētu euro sistēmas pakļautību klimata pārmaiņu riskiem un izmantotu metodoloģija No Eiropas Centrālās bankas ekonomiskā stresa testa. Turklāt Eiropas Centrālā banka novērtēs, vai kredītreitinga aģentūras, kuras akceptējušas Eurosistēmas kredītnovērtējuma sistēma, ir atklājušas nepieciešamo informāciju, lai saprastu, kā iekļaut kredītreitingos klimata pārmaiņu riskus. Turklāt Eiropas Centrālā banka apsvērs iespēju noteikt minimālos standartus klimata pārmaiņu risku iekļaušanai tās iekšējos reitingos.

garantijas ietvars. Pārskatot novērtēšanas un riska kontroles sistēmu aktīviem, kurus kā nodrošinājumu mobilizē Eiropas sistēmas kredītoperāciju darījumu partneri, Eiropas Centrālā banka ņems vērā attiecīgos klimata pārmaiņu riskus. Tas nodrošinās, ka tie atspoguļo visus būtiskos riskus, tostarp tos, kas rodas no klimata pārmaiņām. Turklāt Eiropas Centrālā banka turpinās uzraudzīt strukturālo tirgus attīstību ilgtspējības produktos un būs gatava atbalstīt ilgtspējīgas finansēšanas inovācijas savu pilnvaru ietvaros, par ko liecina tās lēmums pieņemt ar ilgtspējību saistītas obligācijas kā nodrošinājumu (sk. preses relīze datēts ar 2020. gada 22. septembri).

READ  Baltijas ministri Kijevas ceļojumā pieprasa "sarkanās līnijas" uz Krieviju - EURACTIV.com

Korporatīvā sektora aktīvu iegāde. Eiropas Centrālā banka jau ir sākusi ņemt vērā ar klimatu saistītos riskus, veicot uzticamības pārbaudes pasākumus, lai savā monetārās politikas portfelī iegādātos korporatīvā sektora aktīvus. Nākotnē Eiropas Centrālā banka koriģēs sistēmu, kas nosaka korporatīvo obligāciju pirkšanas sadali, iekļaujot klimata pārmaiņu kritērijus atbilstoši tās pilnvarām. Tas ietvers vismaz eksportētāju pielāgošanu ES tiesību aktiem, ar kuriem īsteno Parīzes nolīgumu, izmantojot klimata pārmaiņu metriku vai emitentu apņemšanos sasniegt šos mērķus. Turklāt Eiropas Centrālā banka līdz 2023. gada pirmajam ceturksnim sāks atklāt informāciju par klimatu savai korporatīvās nozares pirkšanas programmai (CSPP) (lai papildinātu informāciju par nemonetārās politikas portfeļiem; sk. preses relīze datēts ar 2021. gada 4. februāri).

Rīcības plāna īstenošana būs saskaņā ar progresu ES politikā un iniciatīvās vides ilgtspējības atklāšanas un ziņošanas jomā, tostarp Korporatīvās ilgtspējas pārskatu direktīvā, Klasifikācijas regulā un Noteikumos par ar ilgtspēju saistītu finanšu pakalpojumu atklāšanu Nozare.

Angelica Johnson

"Tīmekļa praktizētājs. Sašutinoši pazemīgs ēdiena entuziasts. Lepns twitter advokāts. Pētnieks."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Back to top