Bigbank neauditētie finanšu rezultāti par 2022. gada trešo ceturksni un deviņiem mēnešiem

BIGBANK AS

Bigbank AS labo Bigbank 2022. gada 3. ceturkšņa starpposma pārskatu, kas publicēts kā Biržas iepriekš publicētā paziņojuma papildinājums “Labojums: Bigbank 2022. gada 3.ceturkšņa un 9 mēnešu neauditētie finanšu rezultātiKorekcijas veiktas Igaunijas starpposma pārskata tabulās “Attiecības” un “Kapitāla rādītāji”, sadaļā “Nozīmīgi ekonomiskie notikumi”, tabulā “Attiecības” un angļu valodas starpziņojuma 24. un 25. pielikumā.

Bigbank ziņoja par tīro peļņu 7,2 miljonu eiro apmērā 2022. gada 3. ceturksnī un 21,3 miljonu eiro tīro peļņu 2022. gada deviņos mēnešos. Darbības rādītāji atbilda gaidītajam, lai gan gan deviņu mēnešu, gan trešā ceturkšņa peļņa bija zemāka nekā gadu iepriekš (- attiecīgi 40,8% un -7,8%. Pagājušajā gadā Bigbank ieguva vienreizēju biznesa apvienošanas darījumu, un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības pieaugums bija par 2,5 miljoniem eiro lielāks.

Trešā ceturkšņa tīrie procentu ienākumi salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu pieauga par 2,8 miljoniem eiro (15,2%) līdz 21,3 miljoniem eiro. Peļņa pirms uzkrājumiem zaudējumiem un ienākuma nodokļa veidoja 13,3 miljonus eiro. Izdevumi par uzkrājumiem kredīta zaudējumiem bija 4,2 miljoni eiro.

Bigbank kredītportfelis pieauga, deviņos mēnešos palielinoties par 38,6% un trešajā ceturksnī par 11,9%. Trešā ceturkšņa beigās Grupas pamatdarbības kredītportfelis sasniedza 1,2 miljardus eiro, kas pārsniedz 2021. gada beigu rādītāju par 350,8 miljoniem eiro (39,5%). Kredītu, kuru atmaksas termiņš pārsniedz 90 dienas, īpatsvars veidoja 1,3% no kopējā portfeļa, kas liecina par nepārtrauktu portfeļa kvalitātes uzlabošanos visa gada garumā, jo 2021.gada deviņos mēnešos šis rādītājs sasniedza 3,0%.

Uzņēmumu apkalpošanas segmenta peļņa trešajā ceturksnī sasniedza 2,6 miljonus eiro, kas ir par 0,7 miljoniem eiro vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī. Ceturkšņa peļņas rādītājs ietver tīro peļņu 0,2 miljonu eiro apmērā no aizdevumu ar ieguldījumu riska elementu pamatā esošo aktīvu pārvērtēšanas, kas tiek atzīta pēc lineārās metodes saskaņā ar pamatā esošo aizdevuma līgumu nosacījumiem. Pārvērtēšanas peļņa kredītiem ar ieguldījumu riska komponenti tiek aprēķināta katru gadu, pamatojoties uz klientu ieguldījumu īpašumu tirgus vērtības izmaiņām un saskaņoto peļņas sadales modeli. Uzņēmumu kredītportfelis ceturkšņa laikā pieauga par 68,7 miljoniem eiro (20,0%).

READ  Advokāts saka, ka pirmais grozījums aizsargā ASV žurnālistus no kriminālvajāšanas, kas līdzīga Latvijai

Mājokļu kredītportfelis trešajā ceturksnī pieauga par 27,7% līdz 186,9 miljoniem eiro. Salīdzinot ar 2021. gada beigām, portfelis ir pieaudzis vairāk nekā 1,5 reizes.

Klientu noguldījumu atlikums deviņos mēnešos pieauga par 38.6%, bet 3. ceturksnī – par 6.5%. Straujāko pieaugumu atkal demonstrēja krājnoguldījumi, kas 3. ceturksnī pieauga par 10,7% līdz 542,5 miljoniem eiro, kas ceturkšņa beigās veidoja 43,6% no noguldījumu portfeļa.

Grupas investīciju nekustamo īpašumu portfelis, kurā ietilpst gan lauksaimniecībā izmantojamā zeme, gan komercnekustamais īpašums, ceturkšņa beigās pieauga līdz 47,4 miljoniem eiro.

Peļņas aprēķins tūkstošos eiro

2022. gada 3. ceturksnis (pārstrādāts)

2022. gada trešais ceturksnis

2022. gada 9 mēneši (pārfrāzēti)

2022. gada 9 mēneši

tīrie procentu ienākumi

21308

28627

61045

68364

Neto ienākumi no komisijām

1891. gads

1891. gads

5511

5511

Neto ienākumi (zaudējumi) no finanšu aktīviem

51

-161

-252

-464

Citi neto pamatdarbības ienākumi

171

170

244

243

Kopējie tīrie darbības ienākumi

23421

30527

66548

73654

Algas un ar to saistītās maksas

-5 279

-5 279

-15787

-15787

Administratīvie izdevumi

-4586

-4586

-12723

-12723

Nolietojums, amortizācija un vērtības samazināšanās

-1034

-1034

-3003

-3003

Citi ieguvumi (zaudējumi).

804

804

673

673

Kopējie izdevumi

-10 095

-10 095

-30840

-30840

Peļņa pirms uzkrājumiem zaudējumiem

13326

20432

35708

42814

Neto zaudējumu uzkrājumi aizdevumiem un finanšu ieguldījumiem

-4186

-4186

-10744

-10744

peļņa pirms ienākuma nodokļa

9140

16246

24964

32 070

Ienākuma nodokļa izdevumi

– 946

– 946

-3 708

-3 708

perioda peļņa

7194

14300

21256

28362

Izziņa par finansiālo stāvokli tūkstošos eiro

2022. gada 30. septembris (pārstrādāts)

2022. gada 30. septembris

2021. gada 31. decembris (pārfrāzēts)

2021. gada 31. decembris

Nauda un tās ekvivalenti

141 163

141 163

115948

115948

parāda vērtspapīri

45171

45171

45256

45256

aizdevumi klientiem

1 248 194

1258177

893463

896 238

Citi aktīvi

103357

103356

93686

93686

Kopējie aktīvi

1537885

1547867

1 148353

1151128

Klientu noguldījumu un aizdevumu saņemšana

1281161

1281161

934840

934840

Nelielas piezīmes

40 049

40 049

14976

14976

Citas saistības

17521

17521

15191

15191

kopējās saistības

1338731

1338731

965007

965007

finansiālā vērtība

154 199

209136

183 346

186 121

Saistību un pašu kapitāla summa

1537885

1547867

1 148353

1151128

READ  Riekstu cienītāji cer Latvijā ieviest vairāk riekstu / Raksts

Papildus parastajām darbībām uz 3. ceturkšņa rezultātiem un Grupas turpmāko darbību ir ietekmējuši vairāki apstākļi.

Nozīmīgākais notikums šajā periodā bija Bigbank nenodrošināto subordinēto parādzīmju kotēšana Nasdaq Tallinn 22. septembrī. Pamatsumma 10 miljonu eiro apmērā pārsniedza parakstīšanu divas reizes. Kopējais emisijas apjoms bija 20 miljoni eiro. Tika emitētas 20 000 obligāciju ar nominālvērtību 1000 eiro katra, fiksēta gada kupona likme 8% un dzēšanas termiņš 10 gadi. Papildu 20 miljonu eiro kapitāls palīdzēs bankai uzturēt izaugsmi korporatīvo banku un mājokļu kredītu sektorā.

Ar šo gadu sākas Bigbank jaunās biznesa stratēģijas periods no 2022. līdz 2026. gadam. Lai atbalstītu jauno biznesa stratēģiju un sasniegtu gaidīto kapitāla atdevi, Bigbank AS direktoru padome pieņēma lēmumus par tās Zviedrijas un Bulgārijas turpmāko darbību. meitasuzņēmumi. Augustā nolemts ar 2022.gada 1.septembri apturēt jaunu kredītu izsniegšanu Zviedrijas filiālē, savukārt oktobrī nolemts apturēt jaunu kredītu izsniegšanu Bulgārijas filiālē, sākot ar 2022.gada 1.novembri. Grupa turpinās palielināt noguldījumus un apkalpot esošo kredītportfeli gan Zviedrijā, gan Bulgārijā.

Bigbank direktoru padomes priekšsēdētāja Martina Lanca komentāri:

“Neskatoties uz nemierīgo ārējo vidi, mums ir pamats būt apmierinātiem ar Bigbank trešā ceturkšņa finanšu rādītājiem – periods iezīmējās ar spēcīgu kredītportfeļa pieaugumu, nepārtrauktu kredītportfeļa uzlabošanos un augstu rentabilitāti.

Kredītportfelis 3. ceturksnī uzrādījis visspēcīgāko uzņēmumu kredītu un mājokļu kredītu pieaugumu, kas ir viens no galvenajiem bankas darbības stratēģijas mērķiem. Euribor piesaistīto kredītu produktu pārdošanas apjoma pieaugums palīdz mums diversificēt mūsu portfeli un pozitīvi ietekmē bankas peļņu augstāku procentu likmju un noguldījumu pieņemšanas izmaksu pieauguma gadījumā.

Reitingu aģentūra Moody’s Investors Service šovasar pabeidza Bigbank novērtējumu un piešķīra bankai ilgtermiņa ieguldījumu reitingu Baa3 un īstermiņa depozītu reitingu Prime-3 banku noguldījumiem ārvalstu un vietējās valūtās. Mums piešķirtais Moody’s investīciju kategorijas reitings, kas tika atklāts 2022. gada 1. jūlijā, sniedz pārliecību mūsu noguldītājiem un esošajiem partneriem par Bigbank darbības modeli, kā arī mūsu portfeļa kvalitāti un atbalsta mūsu turpmākās starptautiskās paplašināšanās finansēšanu.

READ  Krīzes eskalācija uz Eiropas Savienības un Baltkrievijas robežas – kāda ir tās ietekme uz tirdzniecības attiecībām?

Septembrī subordinēto nenodrošināto obligāciju emisijas apjoms bija vairāk nekā divas reizes lielāks. Bigbank tas bija nozīmīgs sasniegums, kas liecina, ka investori uzticas mūsu biznesa stratēģijai un spējai to veiksmīgi īstenot. Es pateicos visiem investoriem par uzticību Bigbank.

Bigbank finanšu pārskatus var apskatīt: https://investor.bigbank.eu/reporting/

Bigbank AS (www.bigbank.eu) ir Igaunijas kapitāla banka, kas specializējas aizdevumos un noguldījumos gan privātpersonām, gan korporatīvajiem klientiem. Papildus darbībai Igaunijā bankai ir meitas uzņēmumi Somijā, Zviedrijā, Latvijā, Lietuvā un Bulgārijā, un tā piedāvā savus produktus pārrobežu pakalpojumu veidā arī Austrijā, Vācijā un Nīderlandē. Bigbank bilance kopā veido vairāk nekā 1,5 miljardus eiro.

Argo Keltsmans
Direktoru padomes loceklis
Tālr.: +372 5393 0833
E-pasts: [email protected]
www.bigbank.ee

Pielikums

Angelica Johnson

"Tīmekļa praktizētājs. Sašutinoši pazemīgs ēdiena entuziasts. Lepns twitter advokāts. Pētnieks."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Back to top