Polijas amatpersona asi kritizē filmu, kurā tiek pētīta migrācijas krīze uz Polijas un Baltkrievijas robežas | ap

Polijas konservatīvās valdības vadošais loceklis asi kritizējis filmu, kuras pirmizrāde notika otrdien Venēcijas kinofestivālā un kurā tiek pētīta humanitārā katastrofa, kas skar migrantus pie Polijas un Baltkrievijas robežas.

Poļu režisores Agņeskas Holandes filma “Zaļās robežas” izgaismo bēgļu krīzi, kas pirms diviem gadiem iezīmējās uz Baltkrievijas robežām ar Eiropas Savienības valstīm Poliju, Lietuvu un Latviju. Filma piedalās festivāla konkursā.

Šai lapai ir nepieciešams javascript.

JavaScript ir nepieciešams, lai varētu lasīt augstākās kvalitātes saturu. Lūdzu, dariet to pārlūkprogrammas iestatījumos.

kAm!@=2?5’D 92C5\C:89E ;FDE:46 >:?:DE6C[ +3:8?:6H +:@3C@[ D=2>>65 E96 7:=>[ 4@>A2C:?8 :E E@ }2K: AC@A282?52]k^am

Cam”x? E96 %9:C5 #6:49[ E96 v6C>2?D AC@5F465 AC@A282?52 7:=>D D9@H:?8 !@=6D 2D 32?5:ED 2?5 >FC56C6CD] %@52J E96J 92G6 p8?:6DK<2 w@==2?5 7@C E92E[” +:@3C@ HC@E6 |@?52J @? )[ E96 D@4:2= A=2E7@C> 7@C>6C=J <?@H? 2D %H:EE6C]k^am

kAmp44@C5:?8 E@E96 7:=> 76DE:G2=’D 56D4C:AE:@?[ E96 762EFC6 7:=> 5C2>2E:K6D E96 EC2865J E92E 92D A=2J65 @FE 😕 E9:D “8C66? 3@C56C” @7 DH2>AD 2?5 7@C6DED 😕 2 DE@CJ D9@H:?8 E96 :?E6CEH:?:?8 =:G6D @7 2 !@=:D9 24E:G:DE[ 2 J@F?8 !@=:D9 3@C56C 8F2C5 2?5 2 $JC:2? 72>:=J]k^am

kAmw@==2?5 92D 366? 2 4C:E:4 @7 E96 !@=:D9 8@G6C?>6?EVD 92C5\=:?6 EC62E>6?E @7 C67F866D 2?5 >:8C2?ED[ 2 G:6HA@:?E C67=64E65 😕 E96 7:=>]k^am

camex? a_a`[ E96 q6=2CFD:2? 5:4E2E@C[ p=6I2?56C {F<2D96?<@[ =FC65 >:8C2?ED 7C@> E96 |:55=6 t2DE 2?5 p7C:42 E@ q6=2CFD H:E9 7=:89ED 2?5 G:D2D[ 2?5 5:C64E65 E96> E@H2C5 tFC@A62? &?:@? 4@F?EC:6D] q6=2CFD:2? 8F2C5D:? D@>6 42D6D AFD965 E96> 24C@DD E96 3@C56C]k^am

kAm!@=2?5 244FD65 {F<2D96?<@[ 2? 2==J @7 #FDD:2? !C6D:56?E '=25:>:C !FE:?[ @7 D66<:?8 E@ D@H 5:D4@C5 :? E96 C68:@?] س؟ >2?J 42D6D !@=:D9 3@C56C 8F2C5D AFD965 E96 >:8C2?ED 324< @C C67FD65 E@ 2==@H E96> E@ 2AA=J 7@C 2DJ=F>]x? E96 Defender >>6C @7 A_A`[ >:8C2?ED 3642>6 DEC2?565 😕 E96 ?@\>2?VD =2?5 36EH66? !@=2?5 2?5 q6=2CFD H96C6 E96J H6C6 56?:65 9F>2?:E2C:2? 2?5 >65:42= 96=A]k^am

READ  FNE Europe Cinemas: Mēneša kino: K. Suns, Rīga

kAmp4E:G:DED 92G6 C6A@CE65 E96 562E9D @7 5@K6?D @7 >:8C2?ED 😕 E96 3@C56C K@?6]k^am

kAm”x F?56CDE@@5 E92E 2 EC2:?:?8 42>A @7 4CF6=EJ H2D 36:?8 6DE23=:D965@? E96 3@C56C]J? >c @a:?:@?[ :E H2D 2 AFC6=J A@=:E:42= 564:D:@?[” w@==2?5 D2:5 😕 2 C646?E :?E6CG:6H H:E9 !@=:D9 }6HDH66< 😕 H9:49 D96 244FD6D A@AF=:DE A@=:E:4:2?D 😕 !@=2?5 2?5 6=D6H96C6 @7 D66<:?8 E@ H:? A@=:E:42= A@:?ED H:E9 H92E D96 56D4C:365 2D 2 D9@CE\D:89E65 2?5 :?9F>2?6 2AAC@249 E@ >:8C2E:@?]k^am

kAm%96 7:=> 😀 36:?8 C6=62D65 😕 !@=2?5@? $6AE]aa]k^am

kAmw@==2?5 92D 366? 2>@?8 E96 =:36C2= !@=6D H9@ 92G6 4@?56>?65 !@=:D9 2FE9@C:E:6D 7@C E96:C EC62E>6?E @7 E96 >:8C2?ED]%96 4C:E:4D 2C8F6 E92E 6G6? E9@F89 q6=2CFD H2D 8F:=EJ @7 FD:?8 E96 >:8C2?ED 2D A2H?D 😕 2 4J?:42= 86@A@=:E:42= 82>6[ 2 56>@4C24J =:<6 !@=2?5 D9@F=5 92G6 EC62E65 E96> 😕 =:?6 H:E9 :?E6C?2E:@?2= =2H 3J 2==@H:?8 E96> E@ 2AA=J 7@C 2DJ=F>]k^am

kAm!@=:D9 2FE9@C:E:6D 92G6 244FD65ED :ED 4C:E:4D 2?5 E96!@=:D9 24E:G:DED H9@ >@3:=:K65 E@ 96=A E96 >:8C2?ED @7 92C>:?8 !@=2?5VD :?E6C6DED]k^Am

Autortiesības 2023 The Associated Press. Visas tiesības aizsargātas. Šo materiālu nedrīkst publicēt, pārraidīt, pārrakstīt vai izplatīt bez atļaujas.

Prunella Bishop

"Radītājs. Kafijas cienītājs. Interneta cienītājs. Organizators. Popkultūras geek. TV ventilators. Lepns foodaholic."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Back to top