UPP Olaines OÜ Uzņēmuma neauditētie konsolidētie finanšu rezultāti

Vadības ziņojums par 2021. gada 9 mēnešiem

Galvenā informācija

UPP Olaines OÜ (turpmāk tekstā “Uzņēmums” un “Grupa” kopā ar tās meitasuzņēmumiem) ir dibināts, lai finansētu, iegādātos un pārvaldītu ieguldījumus nekustamajā īpašumā Olaines loģistikas parkā: (ēkas un zeme), kas atrodas “ Šarlotes”, Olaines nov., pag. Olaines, Latvija, zemesgrāmatas Nr.8080003 0029, reģistrēta Olaines diecēzes pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā Nr.5439. Uzņēmums reģistrēts 24.08.2017. un saimnieciskās darbības nenotika līdz 15.12.2017., kad tas iegādājās saldētavu noliktavu Olaines Logistics Park.

Direktoru padomei nav zināmas nekādas tendences, neskaidrības, prasības, pienākumi vai notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt Sabiedrības perspektīvas periodā pēc šo finanšu pārskatu pārskata perioda ārpus tās parastās saimnieciskās darbības.

UPP Olaines OÜ darbojas uz nepārtrauktības principa.

Finanšu komentārs par 2021. gada otro ceturksni un deviņiem mēnešiem

Neto pamatdarbības ienākumi bija 626 923 eiro 2021. gada trešajā ceturksnī (670 298 eiro 2020. gada trešajā ceturksnī) un 1864 577 eiro 2021. gada deviņos mēnešos (1979 158 eiro 2020. gada 9 mēnešos). Pamatdarbības peļņa 2021. gada trešajā ceturksnī bija 542 929 eiro (2020. gada trešajā ceturksnī – 635 253 eiro) un 2021. gada deviņos mēnešos – 1693 421 eiro (2020. gada 9 mēnešos – 1 863 eiro). Neto ienākumi bija 297 664 eiro 2021. gada trešajā ceturksnī (408 988 eiro 2020. gada trešajā ceturksnī) un 950 756 eiro 2021. gada deviņos mēnešos (119 547 eiro 2020. gada 9 mēnešu periodā).

2021. gada 9 mēnešu neto pamatdarbības ienākumu samazinājums ir saistīts ar izmaiņām nomas līgumos, ko vadība atspoguļoja arī 2021. gada 1. ceturkšņa apturēšanā. 2021. gada trešajā ceturksnī koncerns veica reformas Olaine LC, kam bija papildu ietekme uz neto ienākumiem Darbības 3. ceturksnī un 9 mēnešos.

READ  Plānots palielināt Latvijas minimālos neapliekamos ienākumus / pants

Koncerns samaksāja Būvniecības valsts kontroles biroja soda naudu 49 715 eiro apmērā, kas būtiski ietekmēja neto ienākumus trešajā ceturksnī un 9 mēnešos.

Koncerns sodu saņēma, jo uzņēmuma asociētais uzņēmums SIA Olaines Logistics laicīgi birojam nenosūtīja 2020.gada energokreditu. Latvijā uzņēmumi, kas divus gadus pēc kārtas patērē vairāk nekā 500 000 kWh enerģijas, tiek uzskatīti par lielajiem enerģijas patērētājiem un tiem ir jāveic ieguldījumi energoefektivitātē vai jāmaksā energoefektivitātes sods, kas aprēķināts, pamatojoties uz patērēto elektroenerģiju. Tādiem uzņēmumiem kā SIA Olaines Logistics, kas elektroenerģiju nepatērē, bet iegādāto elektroenerģiju novirza (pārdod) citiem klientiem, ir noteikta prasība saglabāt pirkto un pārdoto kWh bilanci un gada bilanci pārsūtīt birojam pirms plkst. termiņš. SIA Olaines Logistics neizdevās savlaicīgi novirzīt nepieciešamo 2020.gada atlikumu, jo tobrīd notika izmaiņas koncerna aktīvu pārvaldīšanas komandā. Turklāt COVID ceļošanas ierobežojumu dēļ nevarējām piekļūt SIA Olaines Logistics fiziskajai pastkastei, uz kuru birojs sūtīja paziņojumus un atgādinājumus par apņemšanos pārsūtīt atlikumu. Līdz ar to koncerns kļuva atbildīgs par energoefektivitātes nodevas samaksu par pilnām 8000 megavatstundām elektroenerģijas, ko Olaines LC patērē SIA Olaines Logistics klienti. SIA Olaines Logistics vairākkārt vērsusies birojā un vērsusies arī Ekonomikas ministrijā ar aicinājumu samazināt sodu, jo tas ir pilnīgi nesamērīgi, salīdzinot ar pārkāpuma būtību un to, ka SIA Olaines Logistics patērēja 0 kWh elektroenerģijas. . Taču neviena no institūcijām nevienu no apelācijām nav izskatījusi, jo ir beidzies pārsūdzības termiņš, līdz ar to naudas sods ir spēkā pilnā apmērā.

2021. gada trešajā ceturksnī koncerns uzsāka investīcijas, lai Olaine LC nomainītu visu apgaismojumu uz LED, tostarp āra ēku apgaismojumu.

Sabiedrības vienīgā darbība ir nomas ienākumu iekasēšana, Olaines īpašuma pārvaldīšana un saistību pret aizdevējiem un investoriem apkalpošana. Saistībās tiek iekļautas fiksētas likmes subordinētās obligācijas un investīciju aizdevums, kura likmi nosaka arī procentu likmju mijmaiņas līgums. Ieņēmumu pusē uzņēmums gūst neto trīskāršus fiksētus īres ienākumus no cienījamiem īrniekiem, kas ir fiksēti vidēja termiņa līgumos, bet ir pakļauti salīdzināšanai. Uzņēmuma ekonomiski statiskā rakstura dēļ ir jānotiek kādam nozīmīgam notikumam kopējā ekonomikā vai uzņēmuma saimnieciskajā darbībā, lai tas būtiski ietekmētu uzņēmuma finanšu rezultātus.

READ  STC akreditācijas iestāde Baltijas un Ziemeļeiropas reģionā pieņem BeVeg vegānu sertifikācijas programmu

2021. gada 9 mēnešu finanšu darbības un finansiālā stāvokļa galvenie rādītāji

(eiro) 2021. gada 3. ceturksnis 2020. gada 3. ceturksnis 2021. gada 9 mēneši 9 mēneši 2020
neto pamatdarbības ienākumi 626923 670298 1864 577 1 979158
EBIT 542929 635 253 1 693 421 1863489
uzvaras periods 297664 408 988 950756 1154119
(eiro) 30.09.2021 30.09.2020
ieguldījumu īpašums 31320000 30909000
procentu aizdevumi 26624362 27694631
Procentu aizdevumi mīnus akcionāra aizdevums 23682334 24746331
2021. gada 9 mēneši 9 mēneši 2020
tīrās peļņas norma, % (kopējie visaptverošie ienākumi / neto pamatdarbības ienākumi) 50,1% 56,6%
ROA (Neto peļņa/vidējie pamatlīdzekļi) 4,05% 4,83%
LTV (Aizdevumi ar procentiem mīnus akcionāra aizdevums / ieguldījumu īpašums) 75,6% 80,1%
DSCR (darbības peļņa/aizdevuma pamatsumma un procentu maksājumi par aizdevumiem ar procentu maksājumiem) 1,1 1,2

Direktoru padome un uzraudzības padome

UPP Olaines OÜ valdē ir viens loceklis: Marco Tally, valdes priekšsēdētājs. SIA Olaines Logistics valdē ir arī viens loceklis: Sim Seld, valdes priekšsēdētājs.

UPP Olaines OÜ padome sastāv no trīs locekļiem: Mart Tooming, Tarmo Rooteman un Hallar Loogma.

UPP Olaines OÜ direktoru padomes un padomes locekļiem netiek piešķirts atalgojums vai citi pabalsti. SIA Olaines Logistics valdes loceklis saņem atalgojumu saskaņā ar Latvijas likumdošanu.

Uzņēmumā nav darbinieku, izņemot direktoru padomes un uzraudzības iestāžu locekļus.

saīsinātie konsolidētie starpperioda finanšu pārskati

saīsinātais konsolidētais starpperioda visaptverošo ienākumu pārskats

(eiro) Pamanāms 2021. gada 3. ceturksnis 2020. gada 3. ceturksnis 2021. gada 9 mēneši 9 mēneši 2020
tīrie īres ienākumi 4 626923 670298 1865121 1 979158
tīrie īres ienākumi 626923 670298 1865121 1 979158
Vispārējie un administratīvie izdevumi (34279) (35045) (121985) (115669)
Citi saimnieciskās darbības izdevumi (49715) (49715) 0
Pamatdarbības peļņa 542929 635 253 1 693 421 1863489
Finanšu ienākumi / (izmaksas) (245265) (232265) (742665) (743942)
Peļņa pirms ienākuma nodokļa 297664 402 988 950756 1154119
Ienākuma nodoklis
Perinatālā peļņa 297664 402 988 950756 1154119
Kopējie visaptverošie ienākumi par periodu 297664 402 988 950756 1154119
READ  Latvijas dzirnavu korporācija uzsāka divus lielākos ražotājus / rakstu

saīsinātais konsolidētais starpperioda finanšu stāvokļa pārskats

(eiro) Pamanāms 30.09.2021 30.09.2020
Nauda un tās ekvivalenti 712869 752089
Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori 231037 317024
Kopējais pašreizējais īpašums 943 906 1131069
ieguldījumu īpašums 31320000 30909000
Kopējie ilgtermiņa līdzekļi 31320000 30909000
kopējie aktīvi 32263906 31978113
Tirgus un citi kreditoru parādi 505591 383 036
Atvasinātie finanšu instrumenti 224155 407502
Aizdevumi un aizņēmumi 5 004 064 1 004 064 1
Kopējais pašreizējais pasūtījums 7507977 1854 542
Aizdevumi un aizņēmumi 5 25560358 26630627
Ilgtermiņa saistības kopā 25560358 26630627
kopējās saistības 10354 2735 28485169
kapitāls 2500 2500
nesadalītā peļņa 4907298 3490444
kopējās akcijas 4909798 3 492944
Kopējais akcionāru kapitāls un saistības 32263906 31978113

Apvienotie partneri

Sim Pārdod

Ģenerāldirektors

+372 5626 0107

[email protected]

Angelica Johnson

"Tīmekļa praktizētājs. Sašutinoši pazemīgs ēdiena entuziasts. Lepns twitter advokāts. Pētnieks."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Back to top