UPP Olaines OÜ konsolidētie neauditētie finanšu rezultāti par 2021. gada trešo ceturksni un deviņiem mēnešiem

Vadības ziņojums par 2021. gada 9 mēnešiem

Galvenā informācija

UPP Olaines OÜ (turpmāk tekstā “Uzņēmums” un “Grupa” kopā ar tās meitasuzņēmumiem) ir dibināts, lai finansētu, iegādātos un pārvaldītu ieguldījumus nekustamajā īpašumā Olaines loģistikas parkā: (ēkas un zeme), kas atrodas “ Šarlotes”, Olaines nov., pag. Olaines, Latvija, zemesgrāmatas Nr.8080003 0029, reģistrēta Olaines diecēzes pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā Nr.5439. Uzņēmums reģistrēts 24.08.2017. un saimnieciskās darbības nenotika līdz 15.12.2017., kad tas iegādājās saldētavu noliktavu Olaines Logistics Park.

Direktoru padomei nav zināmas nekādas tendences, neskaidrības, prasības, pienākumi vai notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt Sabiedrības perspektīvas periodā pēc šo finanšu pārskatu pārskata perioda ārpus tās parastās saimnieciskās darbības.

UPP Olaines OÜ darbojas uz nepārtrauktības principa.

Finanšu komentārs par 2021. gada otro ceturksni un deviņiem mēnešiem

Neto pamatdarbības ienākumi bija 626 923 eiro 2021. gada trešajā ceturksnī (670 298 eiro 2020. gada trešajā ceturksnī) un 1864 577 eiro 2021. gada deviņos mēnešos (1979 158 eiro 2020. gada 9 mēnešos). Pamatdarbības peļņa 2021. gada trešajā ceturksnī bija 542 929 eiro (2020. gada trešajā ceturksnī – 635 253 eiro) un 2021. gada deviņos mēnešos – 1693 421 eiro (2020. gada 9 mēnešos – 1 863 eiro). Neto ienākumi bija 297 664 eiro 2021. gada trešajā ceturksnī (408 988 eiro 2020. gada trešajā ceturksnī) un 950 756 eiro 2021. gada deviņos mēnešos (119 547 eiro 2020. gada 9 mēnešu periodā).

2021. gada 9 mēnešu neto pamatdarbības ienākumu samazinājums ir saistīts ar izmaiņām nomas līgumos, ko vadība atspoguļoja arī 2021. gada 1. ceturkšņa apturēšanā. 2021. gada trešajā ceturksnī koncerns veica reformas Olaine LC, kam bija papildu ietekme uz neto ienākumiem Darbības 3. ceturksnī un 9 mēnešos.

READ  CNN says it will end its airport network from March 31 - the deadline

Koncerns samaksāja Būvniecības valsts kontroles biroja soda naudu 49 715 eiro apmērā, kas būtiski ietekmēja neto ienākumus trešajā ceturksnī un 9 mēnešos.

Koncerns sodu saņēma, jo uzņēmuma asociētais uzņēmums SIA Olaines Logistics laicīgi birojam nenosūtīja 2020.gada energokreditu. Latvijā uzņēmumi, kas divus gadus pēc kārtas patērē vairāk nekā 500 000 kWh enerģijas, tiek uzskatīti par lielajiem enerģijas patērētājiem un tiem ir jāveic ieguldījumi energoefektivitātē vai jāmaksā energoefektivitātes sods, kas aprēķināts, pamatojoties uz patērēto elektroenerģiju. Tādiem uzņēmumiem kā SIA Olaines Logistics, kas elektroenerģiju nepatērē, bet iegādāto elektroenerģiju novirza (pārdod) citiem klientiem, ir noteikta prasība saglabāt pirkto un pārdoto kWh bilanci un gada bilanci pārsūtīt birojam pirms plkst. termiņš. SIA Olaines Logistics neizdevās savlaicīgi novirzīt nepieciešamo 2020.gada atlikumu, jo tobrīd notika izmaiņas koncerna aktīvu pārvaldīšanas komandā. Turklāt COVID ceļošanas ierobežojumu dēļ nevarējām piekļūt SIA Olaines Logistics fiziskajai pastkastei, uz kuru birojs sūtīja paziņojumus un atgādinājumus par apņemšanos pārsūtīt atlikumu. Līdz ar to koncerns kļuva atbildīgs par energoefektivitātes nodevas samaksu par pilnām 8000 megavatstundām elektroenerģijas, ko Olaines LC patērē SIA Olaines Logistics klienti. SIA Olaines Logistics vairākkārt vērsusies birojā un vērsusies arī Ekonomikas ministrijā ar aicinājumu samazināt sodu, jo tas ir pilnīgi nesamērīgi, salīdzinot ar pārkāpuma būtību un to, ka SIA Olaines Logistics patērēja 0 kWh elektroenerģijas. . Taču neviena no institūcijām nevienu no apelācijām nav izskatījusi, jo ir beidzies pārsūdzības termiņš, līdz ar to naudas sods ir spēkā pilnā apmērā.

2021. gada trešajā ceturksnī koncerns uzsāka investīcijas, lai Olaine LC nomainītu visu apgaismojumu uz LED, tostarp āra ēku apgaismojumu.

Sabiedrības vienīgā darbība ir nomas ienākumu iekasēšana, Olaines īpašuma pārvaldīšana un saistību pret aizdevējiem un investoriem apkalpošana. Saistībās tiek iekļautas fiksētas likmes subordinētās obligācijas un investīciju aizdevums, kura likmi nosaka arī procentu likmju mijmaiņas līgums. Ieņēmumu pusē uzņēmums gūst neto trīskāršus fiksētus īres ienākumus no cienījamiem īrniekiem, kas ir fiksēti vidēja termiņa līgumos, bet ir pakļauti salīdzināšanai. Uzņēmuma ekonomiski statiskā rakstura dēļ ir jānotiek kādam nozīmīgam notikumam kopējā ekonomikā vai uzņēmuma saimnieciskajā darbībā, lai tas būtiski ietekmētu uzņēmuma finanšu rezultātus.

READ  Igaunija ir atvērusi tirdzniecības punktu Singapūrā, nodrošinot vārtus uz Ziemeļvalstu un Baltijas ekonomiku

2021. gada 9 mēnešu finanšu darbības un finansiālā stāvokļa galvenie rādītāji

(eiro)

2021. gada 3. ceturksnis

2020. gada 3. ceturksnis

2021. gada 9 mēneši

9 mēneši 2020

neto pamatdarbības ienākumi

626923

670298

1864 577

1 979158

EBIT

542929

635 253

1 693 421

1863489

uzvaras periods

297664

408 988

950756

1154119

(eiro)

30.09.2021

30.09.2020

ieguldījumu īpašums

31320000

30909000

procentu aizdevumi

26624362

27694631

Procentu aizdevumi mīnus akcionāra aizdevums

23682334

24746331

2021. gada 9 mēneši

9 mēneši 2020

tīrās peļņas norma, % (kopējie visaptverošie ienākumi / neto pamatdarbības ienākumi)

50,1%

56,6%

ROA (Neto peļņa/vidējie pamatlīdzekļi)

4,05%

4,83%

LTV (Aizdevumi ar procentiem mīnus akcionāra aizdevums / ieguldījumu īpašums)

75,6%

80,1%

DSCR (darbības peļņa/aizdevuma pamatsumma un procentu maksājumi par aizdevumiem ar procentu maksājumiem)

1,1

1,2

Direktoru padome un uzraudzības padome

UPP Olaines OÜ valdē ir viens loceklis: Marco Tally, valdes priekšsēdētājs. SIA Olaines Logistics valdē ir arī viens loceklis: Sim Seld, valdes priekšsēdētājs.

UPP Olaines OÜ padome sastāv no trīs locekļiem: Mart Tooming, Tarmo Rooteman un Hallar Loogma.

UPP Olaines OÜ direktoru padomes un padomes locekļiem netiek piešķirts atalgojums vai citi pabalsti. SIA Olaines Logistics valdes loceklis saņem atalgojumu saskaņā ar Latvijas likumdošanu.

Uzņēmumā nav darbinieku, izņemot direktoru padomes un uzraudzības iestāžu locekļus.

saīsinātie konsolidētie starpperioda finanšu pārskati

saīsinātais konsolidētais starpperioda visaptverošo ienākumu pārskats

(eiro)

Pamanāms

2021. gada 3. ceturksnis

2020. gada 3. ceturksnis

2021. gada 9 mēneši

9 mēneši 2020

tīrie īres ienākumi

4

626923

670298

1865121

1 979158

tīrie īres ienākumi

626923

670298

1865121

1 979158

Vispārējie un administratīvie izdevumi

(34279)

(35045)

(121985)

(115669)

Citi saimnieciskās darbības izdevumi

(49715)

0

(49715)

0

Pamatdarbības peļņa

542929

635 253

1 693 421

1863489

Finanšu ienākumi / (izmaksas)

(245265)

(232265)

(742665)

(743942)

Peļņa pirms ienākuma nodokļa

297664

402 988

950756

1154119

Ienākuma nodoklis

0

0

0

0

Perinatālā peļņa

297664

402 988

950756

1154119

Kopējie visaptverošie ienākumi par periodu

297664

402 988

950756

1154119

READ  Eiro valūta: Skats: EUR/USD un EUR/INR tuvākajā laikā var tirgoties ar negatīvu tendenci

saīsinātais konsolidētais starpperioda finanšu stāvokļa pārskats

(eiro)

Pamanāms

30.09.2021

30.09.2020

Nauda un tās ekvivalenti

712869

752089

Pircēju un pasūtītāju parādi un citi debitori

231037

317024

Kopējais pašreizējais īpašums

943 906

1131069

ieguldījumu īpašums

31320000

30909000

Kopējie ilgtermiņa līdzekļi

31320000

30909000

kopējie aktīvi

32263906

31978113

Tirgus un citi kreditoru parādi

505591

383 036

Atvasinātie finanšu instrumenti

224155

407502

Aizdevumi un aizņēmumi

5

004 064 1

004 064 1

Kopējais pašreizējais pasūtījums

7507977

1854 542

Aizdevumi un aizņēmumi

5

25560358

26630627

Ilgtermiņa saistības kopā

25560358

26630627

kopējās saistības

10354 2735

28485169

kapitāls

2500

2500

nesadalītā peļņa

4907298

3490444

kopējās akcijas

4909798

3 492944

Kopējais akcionāru kapitāls un saistības

32263906

31978113

Apvienotie partneri

Sim Pārdod

Ģenerāldirektors

+372 5626 0107

[email protected]

pievienots

Angelica Johnson

"Tīmekļa praktizētājs. Sašutinoši pazemīgs ēdiena entuziasts. Lepns twitter advokāts. Pētnieks."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Back to top