Latvijas parlaments negaidītā balsojumā ievēl jaunu valsts vadītāju no 3 kandidātu vidus | tētis

Latvijas likumdevēji trešdien gatavojas ievēlēt jaunu valsts vadītāju no trim kandidātiem, kuriem nav skaidra kandidāta.

Saimas likumdevēja sapulce ar 100 vietām ievēlēs prezidentu uz četriem gadiem. Partijas dalībai skrējienā pieteikušas uzņēmēju un uzņēmēju Uldi Pīlēnu, pilsoniskās sabiedrības aktīvisti Elīnu Pinto un ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču.

Šai lapai ir nepieciešams javascript.

JavaScript ir nepieciešams, lai varētu lasīt augstākās kvalitātes saturu. Lūdzu, dariet to pārlūkprogrammas iestatījumos.

kAmxE925366? 4 @? D: 56C65 2 == 3FE 46CE2:? E92E:? 4F > 36? Et8:=D{6G:ED[ {2EG:2’D AC6D:56?E D:?46 a_`h[ H@F=5 D66< C66=64E:@? 7@C 2 D64@?5 E6C>] qFE:? 2 DFCAC: D6 > @ G6 2 ?? @F? 465 62C =: 6C E9: D>@? E9[ {6G:ED D2:5 96 H2D 5:D2AA@:?E65 E92E A2CE:6D 😕 !C:>6 |:?:DE6C zC:D;2?:D z2C:?D’ E9C66\A2CEJ 4@2=:E:@? 8@G6C?>6?E 925?’E 366? 23=6 E@ 28C66 @? 2 ;@:?E 42?5:52E6[ 2?5 D2:5 96 H@F=5?’E CF? 😕 DF49 2 D:EF2E:@?]k^am

am{2EG:2’D AC6D:56? 4J: D=2C86=J246C6>@?:2=A@DE2? 5 E96 9625 @ 7 DE2E6 24ED > 2: ? = J2D2? @a:?:@? = 6256C 2-5 F?: E:? 8 7:8FC6:? E96 4 @ F? ECJ H96C6 2 => @ DE 2 E9: C5 @ 7 C6D: 56? ED DA62 <#FDD:2?]k^Am

kAmp q2 = E: 4? 2E: @? @7 `]h>: ==: @?[ {2EG:2 3@C56CD #FDD:2 E@ E96 62DE[ tDE@?:2 E@ E96 ?@CE9 2?5 {:E9F2?:2 E@ E96 D@FE9] {2EG:2 92D 366? 2>6>36C@7}p%~2? 5 E96 tFC @ A62? &?: @? D:? 46 a__c]96% 4 @ F? ECJ: D9@>6E@2 D: K23=6 6E9?:4 #FDD:2? >:? @C:EJ[ >2?J @7 H9@> 2C6 #FDD:2? 4:E:K6?D]k^am

cik daudz {2eg:2 c682:? 65: ED:? 56A6? 56? 46:? `hh` 2>:5E9672==@7E96$@G:6E&?:@? 7 @ == @ H:? 8? 62C = Jd_J62CD @ 7 | @ D4 @ H’D @ 44FA2E: @? 2-5 CF = 6]%96-6H AC6D: 56? EH: == 36 {2EG:2’D`E9 9625 @ 7 DE2E6[ 4@F?E:?8 7C@> E96 4@F?ECJ’D 7:CDE :?56A6?56?46 564=2C65 😕 `h`g]k^am

READ  Latvijas un Krievijas pārrobežu programmas apturēšana / raksts

kAm%96 AC6D:56? E C6AC6D6? ED{2EG:223C@25[ 24ED 2D E96 DFAC6>6 4@>>2?56C @7 E96 2C>65 7@C46D[ D:8?D 3:==D :?E@ =2H[ ?@>:?2E6D E96 AC:>6 >:?:DE6C 2?5 92D E96 C:89E E@ 5:DD@=G6 E96 !2C=:2>6?E[ 2>@?8 @E96C E9:?8D]k^am

kAmx7 E96{2EG:2? 9625 @ 7 DE2E6 H6C6 6 = 64E65 3J A @ AF = 2C G @ E6[ E96 =@?8 D6CG:?8 2?5 >F49\=:<65 u@C6:8? |:?:DE6C #:?<6G:4D[ ch[ H@F=5 36 2 DEC@?8 4@?E6?56C E@ H:? E96 C246] #:? <6G: 4D[ H9@ :D 2 DE2F?49 &<C2:?6\324<6C[ 92D 366? {2EG:2’D E@A 5:A=@>2E D:?46 a_``]k^am

kAmw @ H6G6C]E96 @ FE4 @ > 6 @ 7 E96 6 = 64E: @? 😀 9:89 = JF? AC65:4E23=6H:E9 2G@E6:? E96! 2C =: 2>6? E H96C6 2 42? 5:52E6? 665D 2? 23D@=FE6>2; @C:EJ[ @C d` G@E6D[ E@ H:? 😕 E96 7:CDE C@F?5[ 2?5 H96C6 E96 AC@46DD 😀 EJA:42==J AC@?6 E@ A@=:E:42= >2?6FG6C:?8 369:?5 E96 D46?6D]k^am

kAmqFD: 6DD>2? !: = 6? Dr[ ee[ 😀 D66? 3J @3D6CG6CD 2D 92G:?8 C62D@?23=J 8@@5 492?46D E@ H:? 2D 2 4@>AC@>:D6 42?5:52E6]k^am

kAmw6 3642>6

Māte!:? E @[ E96 @?=J 76>2=6 42?5:52E6[ 😀 2 7@C>6C AC6D:56?E:2= 25G:D6C 2?5 2 {2EG:2? 5:2DA@C2 24E:G:DE]k^am

kAm $ 9 @ F = 5? @ 42? 5: 52E6 86E E96? 66565>2; @C:EJ:? E96 7: CDE 2-5 D64 @? 5C@F? 5D @ 7 E96 AF3 =: 4 G @ E6[ 2 E9:C5 G@E:?8 C@F?5 7@==@HD H:E9 E96 EH@ 42?5:52E6D H:E9 >@DE G@E6D] x7 E96 AC @ 46DD 86ED 8C: 5 = @ 4 < 65 H: E9? @ 42? 5: 52E6 23 = 6E @ 86E E96 C6BF: C65 d`G @ E6D[ ?6H 42?5:52E6D >2J 36 6?E6C65 :?E@ E96 C246 3J A2CE:6D]k^am

READ  Rīgā, Tamperē 2023. gadā notiks Pasaules čempionāts hokejā / Raksts

esmu{2EG:2’D? 6H AC6D: 56? E: DE @ 36:? @2F8FC2E65? yF = J g]k ^ Am

Autortiesības 2023 The Associated Press. Visas tiesības aizsargātas. Šo materiālu nedrīkst publicēt, pārraidīt, pārrakstīt vai izplatīt bez atļaujas.

Angelica Johnson

"Tīmekļa praktizētājs. Sašutinoši pazemīgs ēdiena entuziasts. Lepns twitter advokāts. Pētnieks."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Back to top