Latvija un Igaunija pamet Ķīnas atbalstīto Austrumeiropas forumu | tētis

Latvija un Igaunija paziņoja, ka ir pametušas Ķīnas atbalstīto forumu, kura mērķis ir stiprināt saites ar Austrumeiropas valstīm, kas, šķiet, ir jauns šķērslis Ķīnas arvien uzstājīgākajai diplomātijai.

Šis solis ir saistīts ar Ķīnas attiecību stiprināšanu ar Krieviju, kuras iebrukums Ukrainā tiek uzskatīts par iespējamu pirmo soli virknē pasākumu, kas vērsti pret valstīm, kas kādreiz bija Padomju Savienības sastāvā. Ķīna ir atteikusies kritizēt Krieviju un nosodījusi Rietumu pret Maskavu noteiktās ekonomiskās sankcijas.

Šai lapai ir nepieciešams JavaScript.

JavaScript ir nepieciešams, lai varētu lasīt augstākās kvalitātes saturu. Lūdzu, dariet to pārlūkprogrammas iestatījumos.

kAm (66[ !C6D:56?E 2?5 [email protected]>>F?:DE !2CEJ =6256C ): y:?A:?8 [email protected] #FDD:2? !C6D:56?E ‘=25:>:C !FE:? 😕 q6:;:?8 2?5 564=2C65 E96:C 3:=2E6C2= C6=2E:@?D 925 “[email protected] =:>:EDQ 😕 2 ;@:?E DE2E6>6?E]k^am

kAm%96>@[email protected]@>6D 27E6C q6:;:? 8 = 2f? 4965 64 @? @>: 4 2? 5 5: A = @> 2E: 4 C6E2 =: 2E: @ ? 282:? DE 2? @E96C q2 = E:4 DE2E6[ {:E9F2?:2[ 😕 C6E2=:2E:@? [email protected] :ED 6IA2?565 E:6D H:E9 E96 D6=7\[email protected]?:?8 :D=2?5 56>@4C24J @7 %2:H2?[ H9:49 r9:?2 4=2:>D 2D :ED @H? E6CC:[email protected] 2?5 E9C62E6?D [email protected] 2??6I 3J [email protected]] r9:? 2’D:? 4C62D:? 8 2DD6CE: G6? 6DD 2? 5 C646? E E9C62E6?:? 8>: =: E2CJ 6I6C4: D6D? 62C% 2: H2? 92G6 3C @ F89E 2 D92CA 324 <= 2D9 7C @> E96 &]$][ E96 t&[ y2A2?[ pFDEC2=:2 2?5 @E96CD]k^am

Am’x? G: 6H @ 7 E96 4FCC6? E AC: C: E: 6D @ 7 { 2EG: 2? 7 @ C6: 8? 2-5 EC256 A @ =: 4J[ {2EG:2 92D 564:565 [email protected] 462D6 :ED A2CE:4:A2E:@? 😕 E96 [email protected]@A6C2E:@? 7C2>[email protected]< @7 r6?EC2= 2?5 t2DE6C? [email protected]? [email protected]?EC:6D 2?5 r9:?2[Q {2EG:2VD [email protected]:8? |:?:DECJ D2:5 😕 2 DE2E6>6?E %9FCD52J]k^am

kAm%964 @F? ECJ “H: == 4 @? E:? F6 E @ DEC: G6 7 @ C 4 @? DECF4E: G6 2? 5 AC28 > 2E: 4 C6 = 2E: @? DH: E9 r9: 2 3 @ E9 3: = 2E6C2 == J[ 2D H6== 2D [email protected] t&\r9:?2 [email protected]@A6C2E:@? 32D65 @? >FEF2= 36?67:E[ C6DA64E [email protected] :?E6C?2E:@?2= =2H[ 9F>2? C:89ED 2?5 E96 :?E6C?2E:@?2= CF=6D\32D65 @C56C[Q E96 DE2E6>6?E D2:5]k^am

READ  Emirātu ziņu aģentūra - Abū Dabī palāta un Krievijas Novgorodas eksporta atbalsta centrs apspriež tirdzniecības attiecību paplašināšanu

kAmtDE @?: 2: DDF65 2 D: >: = 2C DE2E6 > 6? E[ D2J:?8 :E [email protected]=5 “[email protected]?E:?F6 [email protected] [email protected]< [email protected] [email protected]?DECF4E:G6 2?5 AC28>2E:4 C6=2E:@?D H:E9 r9:?2[ H9:49 :?4=F56D 25G2?4:?8 t&\r9:?2 C6=2E:@?D 😕 =:?6 H:E9 E96 CF=6D\32D65 :?E6C?2E:@?2= @C56C 2?5 G2=F6D DF49 2D 9F>2? C:89ED]Qk^am

kAm “tDE @?: 2 A2CE: 4: A2E65: ?E96 4A6C2E: @?7 @C > 2E @ 7 r6? EC2 = 2,5 t2DE6C? tFC @ A6 2 ?5 r9: ?2 7C @> a_` a]tDE @ ?: 2 92D?E 2EE6?565 2?J @ 7 E96 > 66E: ?8D @ 7 E96 7 @ C > 2E 27E6C E96 DF >>: E = 2DE u63CF2CJ[Q E96 DE2E6>6?E D2:5]k^am

kAmr9:? 2 D6E FA E96 [email protected]>[email protected]? 8E96? C6 = 2E: @? DH: E9 > 6 > 36CD @ 7 E96 t & 2D H6 == 2D $ 6C3: 2 2? 5 @ E96CD[ A2CE=J [email protected] 7FCE96C ):VD D:8?2EFC6 q6=E 2?5 #@25 42>A2:8? [email protected] 3F:=5 3C:586D[ C2:=H2JD[ [email protected] A=2?ED 2?5 @E96C :?7C2DECF4EFC6 [email protected] E96 tFC2D:2? [email protected]?E:?6?E]k^am

kAmr9:? 2C: 8:? 2 == J DEJ = 65 E96 7 @ CF > 2D 2 “` f A = FD @? 6Q 2CC2? 86 > 6? E[ 3FE E96 ?F>36C @7 [email protected]? A2CE?6CD 92D [email protected] 72==6? [email protected] `c] rC: E: 4D D2J E96 7 @ CF > H2D 2? 2EE6>AE [email protected][email protected]:E5:776C6? 46D 2> @? 8 E9 @ D6 DE2E6D 2D A2CE @ 7 2 = 2C86C 42 > A2: 8? E @; @:? H: E9 #FDD: 2:? F? 56C>:?:? 8 E96 4FCC6? E CF = 6D \ 32D65:? E6C? 2E: @? 2 = @ C56C 5 @>:? 2E65 3J E96]$]2? 5: ED 2 ==: 6d]k^am

kAmp = @? 8 H: E9: ED DE2? 46 @? &[ r9:?2 92D [email protected]>6 F?56C [email protected]?8 4C:E:4:D> [email protected] 7:C:?8 >:DD:=6D 2?5 D6?5:?8 D9:AD 2?5 H2CA=2?6D @77 E96 [email protected] @7 %2:H2? 😕 [email protected]?D6 [email protected] 2 G:D:E E96C6 3J &]$][email protected] $A62<6C}2? 4J! 6 = @D:]k^Am

kAmqC: E2:? DF >> @? 65 r9:? 2VD 2 > 32DD25 @ CE @ C68: DE6C: ED 4 @? 46C? @G6C E96″:?4C62D:?8=J 288C6DD:?G6 3692G:[email protected]:4 [email protected]>q6:;:?8:?C646?E>@?E9D[ H9:49 E9C62E6? A6246 2?5 DE23:=:EJ 😕 E96 C68:@?[” [email protected]:8? $64C6E2CJ {:K %CFDD H2D [email protected] 2D D2J:?8] %96 & ?: E65 z: ?85 @> FC86D r9:? 2 E @ C6D @ = G6 2? J 5: 776C6? 46D 3J A62467F => 62? D[ H:[email protected] E96 E9C62E @C FD6 @7 [email protected] @C [email protected]:@?]”k^am

READ  Cik Polija tērē armijai?

kAmq6:;:? 8VD E9C62ED 282:? DE% 2: H2? 2C6 2 > 2; @ C 4 @? EK: 3FE:? 8 724E @ C:? E96 56E6C: @C2E: @? @7 &]$]\r9:? 2 C6 = 2E: @? DE @ E96: C = @ H6DE = 6G6 =:? 564256D]r9:? 2 92D 2 = D @ 6? 82865:? 2 = 6? 8E9J 76F5 H: E9 pFDEC2 =: 2 2? 5: ED 7: C:? [email protected]>: DD: = 6D = 2DE H66 <5C6H 4 @؟ 56>? 2E: @? 7C @> y2A2?[ [email protected] 6I4=FD:G6 [email protected][email protected]>:4 [email protected]?6 :?4=F56D H2E6CD H96C6 E96 [email protected];64E:=6D =2?565]k^am

Camex? 2? @ E96C C6; 64E: @?[ [email protected] [email protected] @? (65?6D52J D2:5 :E H:== >2<6 :ED @H? 564:D:@?D [email protected] DEC6?8E96?:?8 :ED 5676?D6D 282:?DE }@CE9 [email protected]? E9C62ED 2>:5 r9:?6D6 42==D E92E :E [email protected]?E:?F6 E96 [email protected]=:46D @7 [email protected]=’D AC6G:@FD [email protected]?>6?E E92E C67C2:?65 [email protected]> 255:?8 >@C6 &]$]2? E: \>: DD: = 6 32EE6C: 6D[ H9:49 2C6 [email protected]?8=J @[email protected] 3J q6:;:?8]k^am

Autortiesības 2022 The Associated Press. Visas tiesības aizsargātas. Šo materiālu nedrīkst publicēt, pārraidīt, pārrakstīt vai izplatīt bez atļaujas.

Angelica Johnson

"Tīmekļa praktizētājs. Sašutinoši pazemīgs ēdiena entuziasts. Lepns twitter advokāts. Pētnieks."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Back to top