Jaunums DVD: Belčeru ģimene smejas filmā “Bob’s Burgers Movie” | tētis

Fox ilgstošā animācijas seriāla debija lielā ekrānā ir pirmajā vietā DVD izlaidumu sarakstā 19. jūlijā.

“Bobburgeru filma”: šajā garajā ceļojumā Belčeru ģimene dodas mežonīgā piedzīvojumā, lai glābtu savu restorānu pēc tam, kad ēkas priekšā ir atvērta bedre.

Šai lapai ir nepieciešams JavaScript.

JavaScript ir nepieciešams, lai varētu lasīt augstākās kvalitātes saturu. Lūdzu, dariet to pārlūkprogrammas iestatījumos.

kAmQ% 96 2? E: 4D 2C6 H24 @? DEC2E6D 9 @ H 72 >: = JF?: EJ: D 2 A @ H6C7F = 7 @ C46[ 2?5 E92E D>2== 3FD:?6DD6D 2C6 E2?E2>@F?E [email protected] AC6D6CG:?8 E96 723C:4 @7 2 [email protected]>>F?:EJ] qFE>DE:>[email protected]? E = J.[ :E’D 9:=2C:@FD[ 2?5 :E’D =:<6=J [email protected] >2<6 [email protected] 4C2G6 2 3FC86C [email protected]@]Qk^am

kAmp {$ ~} t (~} s’s y & {* `hk ^ Am

kAmQsC: G6 | J r2CQi %9:D 5C2>2 [email protected]>y2A2? 6D6 5: [email protected]#JFDF <6 w2> 28F49:[ H9:49 [email protected]? E96 p4256>J pH2C5 [email protected] 36DE :?E6C?2E:@?2= 762EFC6[ 😀 2 >65:E2E:G6 >2CG6= >FD:?8 @? [email protected][ 8C:67[ 9F>2? [email protected]??64E:@? 2?5 “&?4=6 ‘2?J2]”k^am

kAmQr2DE = 6G2?: 2i% 96 r @> A = 6E6 u @FCE9 $62D @? Qi} 6E7 =: I 2?: > 2E65 D6C: 6D 32D65 @? E96 A @ AF = 2C G: 56 @ 82 > 6 7C2? 49: D6 23 @FE 2 G2 > A: C6 9F? E6C[ [email protected] 😀 282:? [email protected]:465 3J #:492C5 pC>:E286 😕 [email protected]? c @7 E96 [email protected]]k^am

kAmQsF2 = Qi p H @ > 2? 564: 56D E @ 4 = @? 6 96CD6 = 7 27E6C 7:? 5:? 8FE D96VD E6C>:? 2 == J: == @? = JE @> 2 <6 2>: C24F = @FD C64 @G6CJ[ H9:49 >62?D D96 >FDE [email protected] 7:89E 96C [email protected]=6 😕 2 5F6= [email protected] E96 562E9]k^am

kAmQsrVD {686? 5D @ 7% @ > @ CC @ Hi% 96 r @ > A = 6E6$6G6? E9 $ 62D @? Qi% 96 7:? 2 = D62D @? @7 E96r (DA:[email protected] D6E:?E96 pCC @HG6CD6 23 @FE 2 E:>6\EC2G6=:?8 E62>@7 [email protected] 7:89E:?8 E @D2G6 E96 [email protected] C = 5]k^am

READ  Ceturtdien sākas Rīgas Starptautiskais kinofestivāls / Raksts

kAmQ{6E%96>p ==%2 = 65J E92E 563FE65 @? wq ~ | 2I 762EFC6D | 6C = J$ EC66A 2D 2 72>FD 2FE9 @C @? 2 4CF: D6 H: E9 96C EH @ 36DE 7C: 6 5D[ 96C ?6A96H 2?5 96C =:E6C2CJ 286?E] (: E9 r2? 5:46 q6C86?[ s:2??6 (:6DE[ {F42D w6586D 2?5 v6>>2 r92?]k^am

kAmQ |:? 2> 2E2Qi y @ 9 ?? J s6AA DE2CD 2D 2 H2C A9 @E @8C2A96C H9 @C6EFC? DE @y2A2? E @ 5 @ 4F > 6? E96 67764ED E92E>6C4FCJ A @: D @?:? 8: D 92G:? 8 @? 4 @ 2DE2 = 2C62D 2D 2 C6DF = E @ 7 E @ I: 4 5F > A:? 8]k^ Am

kAmQ #6? @h “P% 96 wF? E 7 @ C” 2? @? Qi#6F?: E6D E96 [email protected] E969:[email protected]>65J r6? EC2 = D9 @ H 7 @ C E96 7: CDE E: > 6 D:? 46 a__f[ E9:D E:>6 D6?5:?8 E96 56AFE:6D @? 2 >:DD:@? [email protected] EC24< [email protected]? E96 @?6 2?5 @?=J ” 369:?5 2== “[email protected]? [email protected]?DA:C24:6D]k^am

kAmQ%96}6:893 @c95i$62d @? u @FCQi rq $D:E4 @>23 @FE EH @72>: =:6D:? 2 AC65 @>:? 2? E = J p7C: 42? p>6 c:42? ? 6:893 @C95 @$7 @FE96C? r2 =: 7 @ c?: 2[ @?6 q=24< 2?5 E96 @E96C H9:E6 EC2?DA=2?ED [email protected]> E96 |:5H6DE] $ E2CC:? 8 r65C: 4 E96 t? E6CE2:? 6C 2? 5 | 2i vC66? 7:6 = 5 2D E96 A2EC: 2C49D @ 7 E96? 6: 893 @C:? 8 72>: =: 6d ]k^am

kAmQ%96C6pC6}@$2:? EDQi p4E: @? \ E9C: == 6C 23 @ FE 2 7 @ C > 6C 9: E > 2? 7 @ C465 324 6C =: 76 @ 7 4C: > 6 27E6C 9: DH: 76: D > FC56C65 2? 5 D @? <: 5؟ 2AA65]u62EFC:؟ 8٪ @ >> J u = 2? 282?[ }62= |[email protected][email protected] 2?5 #@? !6C=>2?]k^am

kAmQ * 6 == @ H; 24 <6EDi $ 62D @؟ ~؟ 6Qi $ 9 @ HE:> 6 5C2>2 23 @FE2 9:89 D49=8:C=DD @446C E62>:? E96 Vh_D E92E 56D46? 5D:? E @ D2G286 4 = 2? D 27E6C E96: CA = 2? 6 4C2D96D:? 2 C6 > @ E6? @CE96C? H: = 56C? 6DD[ 2D H6== 2D [email protected] E96 DFCG:[email protected] 2C6 [email protected]:?8 😕 E96 AC6D6?E[ ad J62CD =2E6C]k^am

READ  Aidaho šoseju šķērso iespaidīgs aitu ganāmpulks

kAmQv5 qFC86CQi q = F\C2J$E66 = q 2C <:؟ 8 E96 adE9 2 ؟؟: G6CD2CJ @ 7 E96 36 = @ G65 4 @> 65J DE2CC:? 8 z6? 2? %[email protected]>[email protected]? 2? 5 z6 = |: E496 == 2D EH @ 72DE \ 75 H @ C < 6CD[ 32D65 @? E96:C D<6E49 :? }:4<[email protected]@?’D “p== %92E]"k^am

Am ——— k^am

kAm©a_aa%C:3F? 6 r @? E6? E p86? 4J[{{rk^Am[{{rk^Am .][{{rk^Am[{{rk^Am

Autortiesības 2022 Tribune Content Agency.

Prunella Bishop

"Radītājs. Kafijas cienītājs. Interneta cienītājs. Organizators. Popkultūras geek. TV ventilators. Lepns foodaholic."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Back to top