Jaunums DVD: Belčeru ģimene smejas filmā “Bob’s Burgers Movie” | tētis

Fox ilgstošā animācijas seriāla debija lielā ekrānā ir pirmajā vietā DVD izlaidumu sarakstā 19. jūlijā.

“Bobburgeru filma”: šajā garajā ceļojumā Belčeru ģimene dodas mežonīgā piedzīvojumā, lai glābtu savu restorānu pēc tam, kad ēkas priekšā ir atvērta bedre.

Šai lapai ir nepieciešams JavaScript.

JavaScript ir nepieciešams, lai varētu lasīt augstākās kvalitātes saturu. Lūdzu, dariet to pārlūkprogrammas iestatījumos.

kAmQ% 96 2? E: 4D 2C6 H24 @? DEC2E6D 9 @ H 72 >: = JF?: EJ: D 2 A @ H6C7F = 7 @ C46[ 2?5 E92E D>2== 3FD:?6DD6D 2C6 E2?E2>@F?E E@ AC6D6CG:?8 E96 723C:4 @7 2 4@>>F?:EJ] qFE>DE:>A@CE2? E = J.[ :E’D 9:=2C:@FD[ 2?5 :E’D =:<6=J E@ >2<6 J@F 4C2G6 2 3FC86C E@@]Qk^am

kAmp {$ ~} t (~} s’s y & {* `hk ^ Am

kAmQsC: G6 | J r2CQi %9:D 5C2>2 7C@>y2A2? 6D6 5: C64E@C#JFDF <6 w2> 28F49:[ H9:49 H@? E96 p4256>J pH2C5 7@C 36DE :?E6C?2E:@?2= 762EFC6[ 😀 2 >65:E2E:G6 >2CG6= >FD:?8 @? =@G6[ 8C:67[ 9F>2? 4@??64E:@? 2?5 “&?4=6 ‘2?J2]”k^am

kAmQr2DE = 6G2?: 2i% 96 r @> A = 6E6 u @FCE9 $62D @? Qi} 6E7 =: I 2?: > 2E65 D6C: 6D 32D65 @? E96 A @ AF = 2C G: 56 @ 82 > 6 7C2? 49: D6 23 @FE 2 G2 > A: C6 9F? E6C[ H9@ 😀 282:? G@:465 3J #:492C5 pC>:E286 😕 $62D@? c @7 E96 D9@H]k^am

kAmQsF2 = Qi p H @ > 2? 564: 56D E @ 4 = @? 6 96CD6 = 7 27E6C 7:? 5:? 8FE D96VD E6C>:? 2 == J: == @? = JE @> 2 <6 2>: C24F = @FD C64 @G6CJ[ H9:49 >62?D D96 >FDE ?@H 7:89E 96C 5@F3=6 😕 2 5F6= E@ E96 562E9]k^am

kAmQsrVD {686? 5D @ 7% @ > @ CC @ Hi% 96 r @ > A = 6E6$6G6? E9 $ 62D @? Qi% 96 7:? 2 = D62D @? @7 E96r (DA:?@77 D6E:?E96 pCC @HG6CD6 23 @FE 2 E:>6\EC2G6=:?8 E62>@7 DFA6C96C@6D 7:89E:?8 E @D2G6 E96 H@ C = 5]k^am

READ  airBaltic svin 50 miljonus pasažieru / raksts

kAmQ{6E%96>p ==%2 = 65J E92E 563FE65 @? wq ~ | 2I 762EFC6D | 6C = J$ EC66A 2D 2 72>FD 2FE9 @C @? 2 4CF: D6 H: E9 96C EH @ 36DE 7C: 6 5D[ 96C ?6A96H 2?5 96C =:E6C2CJ 286?E] (: E9 r2? 5:46 q6C86?[ s:2??6 (:6DE[ {F42D w6586D 2?5 v6>>2 r92?]k^am

kAmQ |:? 2> 2E2Qi y @ 9 ?? J s6AA DE2CD 2D 2 H2C A9 @E @8C2A96C H9 @C6EFC? DE @y2A2? E @ 5 @ 4F > 6? E96 67764ED E92E>6C4FCJ A @: D @?:? 8: D 92G:? 8 @? 4 @ 2DE2 = 2C62D 2D 2 C6DF = E @ 7 E @ I: 4 5F > A:? 8]k^ Am

kAmQ #6? @h “P% 96 wF? E 7 @ C” 2? @? Qi#6F?: E6D E96 42DE@7 E969:Er@>65J r6? EC2 = D9 @ H 7 @ C E96 7: CDE E: > 6 D:? 46 a__f[ E9:D E:>6 D6?5:?8 E96 56AFE:6D @? 2 >:DD:@? E@ EC24< 5@H? E96 @?6 2?5 @?=J ” 369:?5 2== “p?@? 4@?DA:C24:6D]k^am

kAmQ%96}6:893 @c95i$62d @? u @FCQi rq $D:E4 @>23 @FE EH @72>: =:6D:? 2 AC65 @>:? 2? E = J p7C: 42? p>6 c:42? ? 6:893 @C95 @$7 @FE96C? r2 =: 7 @ c?: 2[ @?6 q=24< 2?5 E96 @E96C H9:E6 EC2?DA=2?ED 7C@> E96 |:5H6DE] $ E2CC:? 8 r65C: 4 E96 t? E6CE2:? 6C 2? 5 | 2i vC66? 7:6 = 5 2D E96 A2EC: 2C49D @ 7 E96? 6: 893 @C:? 8 72>: =: 6d ]k^am

kAmQ%96C6pC6}@$2:? EDQi p4E: @? \ E9C: == 6C 23 @ FE 2 7 @ C > 6C 9: E > 2? 7 @ C465 324 6C =: 76 @ 7 4C: > 6 27E6C 9: DH: 76: D > FC56C65 2? 5 D @? <: 5؟ 2AA65]u62EFC:؟ 8٪ @ >> J u = 2? 282?[ }62= |4s@?@F89 2?5 #@? !6C=>2?]k^am

kAmQ * 6 == @ H; 24 <6EDi $ 62D @؟ ~؟ 6Qi $ 9 @ HE:> 6 5C2>2 23 @FE2 9:89 D49=8:C=DD @446C E62>:? E96 Vh_D E92E 56D46? 5D:? E @ D2G286 4 = 2? D 27E6C E96: CA = 2? 6 4C2D96D:? 2 C6 > @ E6? @CE96C? H: = 56C? 6DD[ 2D H6== 2D 9@H E96 DFCG:G@CD 2C6 4@A:?8 😕 E96 AC6D6?E[ ad J62CD =2E6C]k^am

READ  Eirovīzijas dziesmu konkurss svin Ukrainu, bet Zelenskim liegts uzrunāt "nepolitisku" notikumu

kAmQv5 qFC86CQi q = F\C2J$E66 = q 2C <:؟ 8 E96 adE9 2 ؟؟: G6CD2CJ @ 7 E96 36 = @ G65 4 @> 65J DE2CC:? 8 z6? 2? %9@>AD@? 2? 5 z6 = |: E496 == 2D EH @ 72DE \ 75 H @ C < 6CD[ 32D65 @? E96:C D<6E49 :? }:4<6=@56@?’D “p== %92E]"k^am

Am ——— k^am

kAm©a_aa%C:3F? 6 r @? E6? E p86? 4J[{{rk^Am[{{rk^Am .][{{rk^Am[{{rk^Am

Autortiesības 2022 Tribune Content Agency.

Prunella Bishop

"Radītājs. Kafijas cienītājs. Interneta cienītājs. Organizators. Popkultūras geek. TV ventilators. Lepns foodaholic."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Back to top