Eiropas Savienības Kolektīvās tiesiskās aizsardzības direktīva – Iespējas piesaistīt patērētāju klases darbības: Ievads | Faegre Drinker Biddle & Reath LLP

Eiropas Parlaments oficiāli apstiprināja jaunā kolektīvo procedūru likuma tekstu “Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 25. novembra Direktīva (ES) 2020/1828 par reprezentatīviem pasākumiem patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai un Direktīvas 2009/22 / EK atcelšanu(2020. gada 24. novembris), kas nodrošina iespēju Eiropas Savienībā iesniegt klases patērētāju tiesas prāvas.

Šajā brīdinājumu sērijā mēs analizēsim, ko Kolektīvās kompensācijas direktīva nozīmē uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā.

Atjauniniet procesuālo statusu

Oficiālā Eiropas Parlamenta ratifikācija 24. novembrī notika pēc diezgan izvērstas procesuālās sāgas. Direktīva pirmo reizi tika ieviesta 2018. gada aprīlī kā daļa no “New Deal for Consumers”, likumdošanas paketes, kas izstrādāta, reaģējot uz plaši izplatītām lietām, kurās iesaistīts “kolektīvs kaitējums” vai patērētāju tiesību pārkāpumi vairākās ES dalībvalstīs, piemēram, “Volkswagen” izmeklēšana Ar dīzeļdegvielu saistīta jurisdikcija, kurā ražotājs, iespējams, izmantoja programmu, lai nodrošinātu noteiktus rezultātus dīzeļdegvielas emisiju testos.

Tas noveda pie sarunām par direktīvas projektu, daži apgalvoja, ka agrākās versijas uzņēmumiem nenodrošina pietiekamu juridisko noteiktību. Arī globālās COVID-19 pandēmijas parādīšanās ir aizkavējusi sarunas, jo dažādas tirdzniecības un rūpniecības asociācijas 2020. gada jūnijā nāca klajā ar kopīgu paziņojumu, brīdinot, ka veselības krīzes laikā ar direktīvas ieviešanu nevajadzētu sasteigt.

Pēc Eiropas Parlamenta oficiālas direktīvas apstiprināšanas līdz 2007. Gada beigām 2022. gads 27 ES dalībvalstīm šī direktīva ir jāpārveido savos tiesību aktos un jāievieš efektīvs procesuālais mehānisms, kas ļauj “tiesīgām vienībām” patērētāju vārdā ierosināt pārstāvības tiesas. Konkrēti direktīvā teikts, ka “dalībvalstis līdz 2022. gada 25. decembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.” Šīs direktīvas ieviešana Eiropas Savienības dalībvalstīm jāsāk līdz 2007. Gada vidum 2023: Direktīvā teikts, ka dalībvalstis “īstenos šos pasākumus no 2023. gada 25. jūnija”.

Kolektīvās kompensācijas virzīšanas mērķis

“Globalizācija un digitalizācija ir palielinājusi risku, ka daudziem patērētājiem kaitēs tā pati nelikumīgā prakse”, kā noteikts direktīvā, un[w]Bez efektīviem līdzekļiem nelikumīgas prakses izbeigšanai un kompensācijas saņemšanai patērētājiem samazinās patērētāju uzticība “Eiropas Savienības” iekšējam tirgum. “Direktīvas mērķis ir” palielināt patērētāju uzticību, dot iespēju patērētājiem izmantot savas tiesības, veicināt godīgāku konkurenci un radīt vienlīdzīgus konkurences apstākļus tirgotājiem. “Iekšējā tirgū strādājošie.” Lai to izdarītu, direktīva ir paredzēta, lai koordinētu patērētāju aizsardzības likumu izpildi visā Eiropas Savienībā, lai aizsargātu patērētāju intereses un aizsargātu pret patvaļīgām tiesas prāvām. ” Direktīvas mērķis ir sekmēt iekšējā tirgus darbību un sasniegt augstu patērētāju aizsardzības līmeni, ļaujot noteiktām vienībām pieprasīt apturēt vai aizliegt šādu rīcību, kas pārkāpj Eiropas Savienības tiesību aktus, un lūgt atlīdzību, kā tas ir atbilstoši un pieejams saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai piemēram, kompensāciju, reformu vai cenu samazināšanu. ” Tajā pašā laikā direktīva atzīst, ka “[i]Svarīgi, lai nodrošinātu vajadzīgo līdzsvaru starp patērētāju tiesu pieejamības uzlabošanu un atbilstošu drošības pasākumu nodrošināšanu [those doing business in the EU] Lai izvairītos no patvaļīgas tiesvedības, kas nepamatoti kavētu uzņēmumu spēju darboties iekšējā tirgū. “” Lai gan daudzās ES dalībvalstīs – 19 no 27 dalībvalstīm – kolektīvo zaudējumu novēršanai jau ir ieviesti atšķirīgi pārstāvniecības darba mehānismi, ar direktīvu tā cenšas nodrošināt visiem patērētājiem Eiropas Savienībā piekļuvi pārstāvības procedūrām.

READ  Uzņēmuma reģistrācija Latvijā - no Mančestras

Ātrs kolektīvā kapitāla mentoringa pārskats

Saskaņā ar direktīvu “tiesīgas iestādes”, piemēram, patērētāju organizācijas un valsts aģentūras, patērētāju vārdā var iesniegt pārstāvības tiesas prāvas pret “tirgotājiem” par ierobežota 66 ES tiesību aktu saraksta pārkāpumiem, kas izklāstīti direktīvas 1. pielikumā, ieskaitot Vispārējais patērētājs, datu privātums, enerģētika, finanšu pakalpojumi, telekomunikācijas, ceļojumi, tūrisms, vide un veselība. “Tirgotāji” ir jebkura fiziska persona vai jebkura juridiska persona neatkarīgi no tā, vai tā ir privāta vai valsts īpašumā, kas rīkojas, tostarp ar citas personas starpniecību, kas darbojas šīs personas vārdā vai vārdā, nolūkos, kas saistīti ar šīs personas tirdzniecību, uzņēmējdarbību vai viņa amatu vai profesiju. “

Veicot šīs reprezentatīvās darbības, direktīva atļauj atbilstīgām vienībām meklēt: (1) kompensāciju, tostarp kompensāciju, labošanu, aizstāšanu, cenu samazināšanu, līguma laušanu vai atlīdzināšanu (turpmāk – “kompensācijas pasākumi”); Un, (2) Tuvošanās rīkojums, piemēram, aizliegums veikt pārkāpumu (saukts par “tiesas procesu”). Procesuāli saskaņā ar direktīvu ir pieejamas vietējās un pārrobežu pārstāvības procedūras. “Direktīvai būtu jāattiecas gan uz iekšzemes, gan pārrobežu pārkāpumiem, it īpaši, ja ļaunprātīgas izmantošanas skartie patērētāji dzīvo dalībvalstīs, kas nav tā dalībvalsts, kurā atrodas pārkāpēju tirgotājs.” Atbilstīgās vienības var pārstāvēt patērētāju grupas no vairākām ES dalībvalstīm vienā tiesas procesā ES dalībvalsts nacionālajā tiesā. Norādījumi arī “aptver[s] Pārkāpumi, kas tika apturēti pirms reprezentatīvās tiesas procesa iesniegšanas vai pabeigšanas, jo var būt nepieciešams novērst šīs prakses atkārtošanos, to aizliedzot, vai jāpierāda, ka noteikta prakse ir pārkāpums, vai jāveicina patērētāja kompensācija.

Visbeidzot, direktīva aicina aizsargāt pret nenopietnām tiesas prāvām nodevas pārskaitīšanu, kas ietver principu “zaudētājs maksā”, saskaņā ar kuru zaudētāja puse maksā dominējošās puses izmaksas. Vispārīgi runājot, saskaņā ar direktīvu “individuāliem patērētājiem nevajadzētu maksāt darbību izmaksas”, bet “izņēmuma gadījumos vajadzētu būt iespējai, izmantojot reprezentatīvā vienlīdzības pasākuma procedūru, dot rīkojumu attiecīgajiem patērētājiem apmaksāt to darbību izmaksas, kas radušās sakarā ar tīša vai nolaidīga šo individuālo patērētāju rīcība., Piemēram, “Procesu pagarināšana nelikumīgas rīcības dēļ”. Direktīva arī veicina pārredzamību attiecībā uz trešo personu finansējuma izmantošanu, ciktāl to atļauj valsts tiesību akti. Direktīvā ir noteikts, ka finansējumu atbilstīgām vienībām nevar nodrošināt trešās personas, kuru intereses ir pretrunā ar attiecīgo patērētāju interesēm.

READ  IKP pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu pieauga par 6,7% / raksts

Kas jums jāzina

Direktīva nodrošina pamatu, kurā Eiropas Savienības dalībvalstis īstenos kolektīvos rīcības ietvarus. Dalībvalstis rīkosies, lai ieviestu kolektīvās tiesiskās aizsardzības procedūras laikā no šī brīža līdz 2022. gada beigām. Kaut arī process var ātri vai vienmērīgi virzīties ES dalībvalstīs, kur patērētāji jau var piekļūt kolektīvām darbībām, citās ES dalībvalstīs šīs procedūras ir pilnīgi jaunas. kā Luksemburga, Latvija un Igaunija, kur kolektīvais kapitāls pašlaik nav to tiesību sistēmu sastāvdaļa.

Tā kā pasaule gaida, kad katra ES dalībvalsts atklās savus likumus saskaņā ar direktīvu, pati direktīva ir pelnījusi analīzi. Šī brīdinājumu sērija koncentrējas uz direktīvas ietekmi uz uzņēmumiem, kas tieši vai netieši veic uzņēmējdarbību Eiropas Savienības valstīs, lai izskaidrotu, kas jums jāzina par gaidāmajām izmaiņām Eiropas Savienībā. Lai arī direktīva nenonāk tik tālu, ka Eiropā ievieš ASV stila un koordinētu rīcību, tā ir būtiska pārmaiņa patērētāju tiesību jomā Eiropas Savienībā. Ar koordinētām procedūrām, kas veido lielu tiesvedības daļu, kas vēl nav pabeigta Amerikas Savienotajās Valstīs, šī sērija sniegs ieskatu par dažām koordinētajām darbībām, kuras ASV notiek mūsu draugu labā Eiropas Savienībā.

Jo īpaši mēs apspriedīsim jaunākos atjauninājumus, kā arī jautājumus, kas saistīti ar:

  • kas viņš ir “dīleris“?
  • kas viņš ir “Atbilstoša vienība“?
  • Kāds ir paredzamais krustojums starp stūrēšanu un variantu Datu privātums Likumi?
  • Uz kuriem likumiem attiecas kolektīvā kapitāla vadlīnijas un kuri likumi – piemēram, dažādi vides likumi – tos kvalificē Izņēmumi?
  • Kas jau ir ES dalībvalstīm Ir spēkā kolektīvās tiesiskās aizsardzības likumiUn ko direktīva nozīmētu ar šiem likumiem?
  • par ko Apvienotā Karaliste Ņemot vērā Briksī?
READ  Jaunā viduslaiku laimes bruņinieku spēle bagātina Spearhead Studios bibliotēku

Nākamajos mēnešos sekojiet līdzi šo un citu problēmu analīzei šajā brīdinājumu sērijā: Eiropas Savienības kolektīvās kompensācijas direktīva.

Angelica Johnson

"Tīmekļa praktizētājs. Sašutinoši pazemīgs ēdiena entuziasts. Lepns twitter advokāts. Pētnieks."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Back to top